is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€o GENERAAL RAPPORT VAN

ifl* Afd. Quotes,

Eindelyk vermits het doelwit der verfchikkinge van de Quotes niet alleen moet zyn om aan de Financien van eenige der Provinciën een temporeel foulaas te bezorgen, maar om zoo doenlyk dezelve in Raat te Hellen om de Lasten van het Bondgenootfchap te kunnen draagen, en, wanneer de nood zulks vorderd, tot verligtinge van derzelvcr Mede-Bondgenooten, wederom een gedeelte van de Quote, daar zy nu mede verligt zullen worden, op zich te nemen, wanneer de tyd, voor welke de Quotes thands provifioneel bepaald zullen worden, verftrecken zal zyn; cn dat de Bondgenooten, welke door dit arrangement met een hoogcren aanflag in de Quotes belast zullen worden, zullen kunnen aantoonen niet langer dien last tc kunnen draagen , zoo zouden de gefoulageerde Provinciën zich behooren te verplichten om zorgc te draagen, dat, geduurende den tyd dat de Quotes op den voorgefteldcn voet zullen lubfisteeren, derzelver bikomen niet ver-' minderd worde ; cn voorts dat zy zullen tragten derzelver Financiën op een zoodanigenvoet te brengen, dat zy jaarlyks eena aflosfing kunnen doen, uitgeuoomen wanneer de extraordinaire Lasten van het Bondgenootfehap zoodanig kwamen tc ryzen, dat geene aflosfinge, zoo lange als die extraordinaire Lasten door hun gedraagen wierden , zoude kunnen gedaan wordeu; en men vertrouwd 5 dat de overige Bondgenooten mecdc zullen draagen de noodtge zorge voor derzelver Financien , op dat zy niet deterioreeren, cn dat zy nuttige Le* : den van het Bondgenootfchap kunnen blyven.

'g Hage den 3 April 1789, ^Vas geteekent,

W, Pft, v. Oranoe.

Ver»