is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ra GENERAAL RAPPORT VAN

tp Afd.

traordinaire Petitie te doen het zy tot goed* maaking der kosten van de defenfie te Lande, ter Zee, of tot eenige anders objec-? ten , daar op aanftonds zonder overneeming behoord te worden gerefolveerd, met de meerderheid der Provinciën, ten einde den Raad van State te verzoeken, eene Petitie te formeeren , onverminderd de vrye delibcratien van de Provinciën op dezelve; dat voorts behoorde vastgelteld te worden dat dc refpeclive Provinciën gehouden zullen zyn binnen neegen wecken , na dat eene Petitie door den Raad van State, het zy ex officie-, het zy op verzoek van Hun Hoog Mogende ter Vergaderinge is gebragt, derzelver Refolutie daar omtrent ter Gcne-r raliteit in te brengen, en dat de Heer ter Vergadering van Hun Hoog Mog. prafir deerende zal verpligt zyn op het einde van necgen weeken of drie en zestig dagen na het inkomen der Petitie te fommeeren de Provinciën die zich a'sdan nog niet hebben geëxpliceerd, welke Provinciën, in gevalle haare Gedeputeerden nog daar omtrent on-t gereed zyn, gehouden zullen worden inde Petitie te hebben geconfenteert , en dus verpligt om derzelver Quote daar in te draagen , het zy de Petitie kan worden geConcJudeert of niet.

Dat in geval ten minde vier Provinciën t>f geconfenteert of ongereed gebleevcn zyn, en dus gehouden worden voor geconiéntcert te hebben , doch dat de Refolutien van de andere Provinciën in die termen leggen dat geene gaave Conclufie kan worden geformeerd , alsdan de gebreekige Provinciën by eene Misfive van de Vergadering van Hun Hoog Mog. ten iterkften zullen werden geadhorteerd om binnen zeekeren te bepaalen tyda haare gaave Confenten in

W