is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANG1E-WEEZEN. 89

L, mogende, welk tweede en laatfte als dan „ alleen plaats zoude kunnen hebben , ,\ wanneer de gemeene defenlie en zeeker,, heid eenige of eene gemeene ontlastinge „ lyden kan.. Want dat anders het gehce„ le Ligchaam zoude verlooren gaan, om dat fommige Leden buiten ftaat geraa„ ken om na de gewoone proportie te „ helpen draagen de tasten van de gemeene „ defenfie."

■Behoeven wy wel iets meerder by te hrengen om te doen zien , dat men zich in de Jaaren i J716 en 1717 geen de minfle hulp van de Generaliteit beloofde? dat 'er dus een notabel verfchil is tusfchen het oogmerk van de Extraordinaris Vergadering in den jaare 1717, eu dat van de Bondgenooten tegenwoordig in het onderzoeken van den ftaat der Generaliteits Kas ? — En cindelyk dat tot bereiking van het laatfte eene meer volledige kennis van het Comptoir Généraal der Unie noodig is, dan de Extraordinaris Vergadering vorderde ?

Laate.n wy 'er tot befluit nog mogen byvoegen, dat zoo men al eens het voorbeeld van den jaare 1717 had kunnen volgen, des geenzints,. eene opgave van des Generaliteits Inkomften -en Lasten door de Generaliteits Reekenkamer, alleen en op zich zeiven genoomen , voldoende zoude geweest zyn, dewyl men daar door geen inzien kon verkrygen in de wyze van adminiflratie der Financien van de Generaliteit , als waar aan de Reekenkamer geen deel heeft, en dat men dus, om daar toe te geraaken, zyn toevlugt had moeten neemen tot den . Raad van State.

Edoch-wie bemerkt niet, dat dus doende alle I onze kundigheden van den actueelen ftaat der j generaliteits Ras , en by gevolg ook die. dgr " F 5 Bond.

2de Afd. Gen. tids^