Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE-WEEZEN. %%g

Inkomften en vermindering van haare uitgaven zullen aan de hand geeven, waar toe wy thands . overgaan.

• ' Dan otri ih deeze met alle mogelyke klaarheid en naauwkeurigheid te werk te gaan, zal het noodig zyn de onderfcheidene jaariykfche In. komllen Van de Generaliteit, die voor vermeer' dering en verbeetering fusceptibel zyn, in het •hyzonder op te noemen, dewyl by het opgeeven van onze Conflderatien van de meeste der* zeiven afzonderlyk zal worden gefprooken.

Wy kunnen ze hoofdzaakelyk oriderfcheidèn i. inde Inkom (ten van Braband, Vlaanderen, de Landen van Overmaaze , Wedde en Westwoldingerland , het Overquartier van GelderKind. 4. Het rendement van het Generaliteits Klein Zegel; en 3. het profyt vah de Generaliteits Loterye.

De eerstgenoemde zyn wederom van eetl zeer verfchillende aart, nadien in het eene Diltrict lasten worden opgebragt, die in het ander of geheel niet, of óp eene gantsch andere wyze Worden gehteven.

Wy zullen daarom tot voorkoorriing van ver- 1 warring van de Inkomften van ieder Quartier h afzonderlyk fpreeken en beginnen met StaatsBrahand; waar in wy Vinden

de Stad en Meyerye vart 's Bosch

de Stad en Brronnie van Breda

de Stad en Marquifaat van Bergen op Zoom

de Stad en Lande van Steenbergen en

de Stad Graye en Lande van Kuyk<

1. DEEL. I Dfe

2 'e /Ifd, Gen. Km -

'n Êr4' and.

Sluiten