is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï54 GENERAAL RAPPORT VAN

l'de Afd. 'Gen.lias.

om by continuatie op den voet door ons gepro? poneerd , de Provinciën te foulageeren in het draagen der lasten van de Unie; Wy vertrouwen dan ook, dat U Hoog Mog. overtuigd van 'de anngclegentheid van een middel, het welk vrywillig en voor meer dan de helft gefurneerd wordende door Buitenlanders, geen weczendlyke 'Last is voor Ingezeetenen , maar in tegendeel veel levendigheid in de Negotie, genoegzaam beftaan voor veele Perfoonen, cn eene' groote circulatie van geld te weeg brengt, bv de Heeren Staaten van die Provinciën, binnen welke Provinciaale Loterycn gevonden worden, wel zullen gelieven tc herhaalen de mltanr tien door. U Hoog Mog. by circulaire Misfivcs op den 3 April 1753 aan de Heeren Staaten van de refpective Provinciën tegens de oprigtmg yaii particuliere Loterven gedaan , dewyl niet kan worden ontkend , dat de zoodamgen nadeelig kunnen zvn aan die van de Generaliteit, en vervolgens hooggem. H. H. Staaten trachten te permoveeren om deeze Provinciaale Loteryen te laaten vaaren.

Voor het overige kunnen wv hier nogby voeeen , dat by gelegenheid der jonglte vacature van het Ampt van Ontfanger Generaal der Unie effect heeft gcforteert, des Raads Refolutie van den aoFebruary 1787 by welke was veiftaan, dat aan een nieuw aankomend Ontfanger zoude worden toegelegd een half per Cent, in plaats van een per Cent, zoo als by Refolutie van den 18 February 1772 bepaald was, voor Collecte Loon der Loterye, dpn Ontfang, Uitgaav en verantwoording van de penningen, daar onder begreepen de Makelaardyen, Correspondentien, het oyermaaken of overbrengen der penningen , het rifico voor zyne reekening, en voorts alles wat daar aan vast is, bedagt of onbedagt, met•wes uitgezonderd, —- door het opvolgen van welke Refolutie de Generaliteits Kas op iedere

■ LfO-