is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio GENERAAL RAPPORT VAN

iele Afd. Gen. kas.

Secretarisfen en Clerc quen ter Secretarie van de Kam'er.

aan niemand meer dan één Kusfen zoude wordert geseeven of het Kusfengeld meer dan eens betaald, ten zy het gebeurde, dat een Heer, die in de Kamer fesfie hart gehad, eenigen tyd daar na op nieuws in dezelve wierd gecommitteerd, wanneer aan hem, ingeval hy fesfie had in het jaar, in hetwelk het Kusfengeld gegeeven wierd, hetzelve wederom zoude behooren betaald te worden: tot het maaken van welke verandering de Reekenkamer onzes oordeels door U Hoog Mog. zou kunnen verzogt worden.

Wat nu betreft het Inkomen der Secretarisfen van de Kamer, het welk volgens de 4ofte §. deiMemorie niet meer dan ruim vier duizend guldens bedraagt, en van de Clercquen ter Secretarie, zoo kan niet worden ontkend , dat het werk van de eerstgenoemdeu zeer omflagtig is ^ en geenfints beloond word in evenredigheid van de moeite daar aan verknogt, en dat van alle de Amptenaaien aan de drie Generaliteits Collegien o-eene minder geflaneerd worden dan de Ciercquen Van de Reekenkamer.

Wy zouden om die reden, hoe zeer onze Commisfie auderzints niet is gefchikt tot het doen van voorflagen , waar uit een bezwaar voor de Financien van dc Generaliteit refulteeren kan, wel inclineeren eenige verandering re maaken in den voet, waar op de voornoemde Secretarisfen en Clercquen tot hier zyn betaald.

Edoch daar dc Kamer vermeent, dat de Secretarisfen behalven eene verbetering in hunne Inkomften boven dien in hunne werkzaame Posten verligt dienen te worden, en dit laatfte door een verhooging van hunne Tractementen alleen, niet kan worden geëfleftueerd, zoo hebben wy onderzogt of cn in hoe verre dit oogmerk zonder merkelyk bezwaar van den Lande zou kunnen