Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE.WEEZEN, 217

Cent Collecleloon naar het montant der Loteryen in de jaaren 1787 en 1788 gearresteerd, van iedere Loterye zoude hebben bedraagén /i36Pq:o:o, welke fom in'elk jaar nog met een derde moet worden verhoogt, en dus zal bcloopen ƒ 1^240:0-0, nadien volgens eene calculatie daar yan over de laatlte 20 jaaren geformeerd, binnen drie jaaren ten miniten vier. Loteryen worden getrokken, moetende echter van deeze fom van ƒ 18240:0:0 worden afgetrokken, het falaris van ƒ4000:0:0 het welk de Ontfanger Generaal uit zyn privé- beurs, zoo men wel onderligt is, alle j,aar betaalt aan den Com. mis op het Loterye Comptoir, om daar uitdee, zeen geene kosten goed te maaken; na welke aftrek het jaarlyks zuiver profyt van den Ontfangcr Generaal zal bedraagen ƒ14000 : 0 : o, waar by gevoegd wordende deszelfs traciement ï ƒ5000: o: o, nevens ƒ600: o: o yoor Schryfloon en Brieveporfcen; ƒ 1500: q : o. yoor onderhoud van de Comptoiren, valsch geld c^c., cn ƒ300:0:0 voor Huishuur, zooblykt, dat d« revenuen van de post van Ontfanger Generaal, behalven de bovengemelde extraordinaris toeleg van ƒ2400:0:0, voor welkers intrekking by vacature de Reekenkamer adyifeert, zich als dan nog zullen bedraagen, zonder de Leggel, den en de profyteri in cas van Negotiatien als ajiderfints, een jaarlykfche fom van ruim twintig duizend guldens, waar meede de moeite ca pmflag aan dit Amipt verknogt op eene voldoende wyze zal zyn beloond.

\ WY hebben dan ook geene de minde zwaarigheid gevonden ons te conformeeren met den voorflag door de Reekenkamer gedaan , en daar van onder de hand kennis tc doen geeven aan den eerden Heer van het Befogne, door U Hoog Mog. den 25 January 1790 gedecerneerd, om te overwegen, op welken voet het Ampt van Ontfanger Generaal der Unie, O 5 des-

ïde Afd. Jen.Kus,

Sluiten