is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108. GENERAAL RAPPORT VAN

jjjfc Afd. 'Staat ■van Oorhg.

Staat van alle de Capitaalen&c.

I

I

1

Bchalven deeze Gftpittelcn vindt men nog agter den ordinaris Staat van Oorlog een lyst van de Capitaalen genegoticerd ten Comptoire Generaal van de Unie zederd anno 1650 voor reeksning en ter, latten van de zeven Provinciën en het Landfcfinp Drenthe, zoo op dubbelde en drie dubbelde Interesfen als op twintig jaarige Renten en Lyfrenten, by weege van Lotcrye, zonder daar onder te begrypen de Capitaalen op de post 'van de Fortificatiën buiten de Picvinden.

Over den aart deezer Capitaalen en het quantum van dien' is afzonderlyk en uitvoerig geiprooken in de voorgaande afdecling van ons Rapport , en men heeft als" toen getragt Ü Hoog Mogende aan te toonen, hoedanig hét aétueel geleegen is' met de fchulden van het Bondgenootfchap , wy behoeven ons- derhalven aver de Capitaalen zelve , die in deeze' lyst apgenoemd worden, niet op nieuw uit te laaten.

Allecnlyk kunnen wy niet voorby op te mercen, dat het oogmerk, waar toe dezelve tellens agter den Staat van Oorlog word gevoegd, /oornaamelyk daar in beftaat, om alle jaar aan ie Bondgenooten te doen zien, voor hoe veel èderé "Provincie en hetLandfchap Drenthe nog n dczéLen haeredeert, of haar aandeel door osfingen heeft Verminderd, dan dat zulks geroegelyker cn'beter zoude bereikt worden, by ildien door den Raad van Staate jaarlyks,wanteer de Staat van; Oorlog word overgezonden, loor eene Misfive aan ieder der Bondgenooten wierd gedaan eene fpecificque 'opgave van het piantum der -Capitaalen, loopende tot laste van iet..Bohdgenootlchnp in het generaal, of van de :ene of andere Provincie in het byzonder, en cn Comptoire Generaal van dc Ünic bekend, ils meede van het beloop der losfingen , -die *i .» door