is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE -WEEZEN. 203

.meefter in 's Lands Huis woont, en aan geene eenige Huishuur word goedgedaan, uitgenomen den Rentmeefter der Geestelyke Goederen in de Stad en het Marquifaat van Bergen op Zoom, aan denwelken als zelfs in een 's Lands Huis gewoond hebbende, wanneer dat is verkogt, voor Huishuur is toegelegd eene fomme van een honderd en vyftig guldens, dan waar van het genot by de eerfte vacature moet ophouden ,

De Ontfanger der gemeene Middelen over Hulst en Hulfter Ambagt geniet als nog boven het bepaalde ontfangloon van het regt van den twintigften Penning van de fuccesfien in adfcendenti & collaterali linea, en van den veertigften Penning van alle verkopingen en verbanden van vaste Goederen , een Traétement van twaalf honderd guldens, het welk de Rekenkamer in evenredigheid van het geen aan andere Ontfangers word goedgedaan by aanhoudendheid te hoog oordeelt, en dewyl de hoorn- en gemetgelden met het jaar 1756 niet meer zyn verpagt, maar op eene bepaalde fomme per gemet zyn gefixeerd, en van dien tyd af door den Ontfanger der Verpondingen ontfangen, oordeelt dc Kamer dat het voorfz. Tractement by vacature zeer gevoeglyk op zeven honderd guldens zoude kunnen worden verminderd.

De Ontfanger der Verpondingen aldaar heeft nog een Traétement van zes honderd guldeus, en geniet daar en boven voor ontfangloon van de Verpondingen der Landen en Gebouwen de veertigfte Penning van den ontfang,

van de Verpondingen der Tienden, Molens &c. de twintigfte Penning,

van de vier grooten Vlaams per gemet tot vinding van de Traétcmenten van den Raad van Vlaanderen de veertigfte Penning,

cn