is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A A G E Lier. M.

Memorie van het geen bet Quartier van Nymegen van den 25 Maart 1752 tot den 12 September 1753, en dm in T2

lange en een korte, maand, volgens het Plan van reductie en incorporatie, gearre/teert den 2 Maart 1752 ter hetaalinge van deszelfs agterfland van 2 Compagnien Cavallerie en 12 Compagnien Infanterie, by fubdivifie op dat Quartier gerepartitieert, zal noodig hebben, om na inhcud^van dat Plan by eene Negotiatie gevonden te worden uit het profyt van de 4 Man , die by provifle niet zouden aangeworven worden.

Bedraagende de agrerftand van 2 Compagnien Cavallerie in 12 lange en 1 korte maand. . . . ƒ 46585 2 10

Van een Compagnie Grenadiers . . . - 14064 10 10

Van elf Compagnien Fufeliers . . 130039 3 2

De agterftand der Hoofdtrafternenten . . ^4509 '4 ^

De Wapengelden van zeven uitgevallen Compagnien ad ƒ j 200-0-0

T ieder • • * 84°° o o

Item van twaalf Compagnien in wezen gebleeven . - 14400 o o

— ;. • f,. , ƒ217998 o 10

Ier betaahnge van deezen agterftand zoude volgens gemaakte fchikkingen de penningen genegotieerr, en tot vinding der Interesfen en aflosfinge van het Capitaal 4 Man per Compagnie van de Soldy Ordonnantie worden gekort, ingaande re " 0 25 Maart 1752 bedraagt jaarlyks - I ƒ7213 I 9 6

En daar en boven, om dat die kordnge niet | toereikend was, nog 2 per Cent - 1 2238 115 6

I ƒ 9452 I 5 o

Uit welke Fondfen dit Capitaal cum Interesfe in 40 jaaren zou de afgelost zyn, volgens geallegeerde fchikkingen, en Plan van aflosfinge by des Quartiers Refolutie van den 14 Novcm ber 1752 in het breede vermeld, bedraagende de gedaane kortingen en aflosfingen uit dezelve gedaan tot den jaare 1786 incluis, dus 34 jaaren .... - ƒ 168124 _8 \j±

Hisr. f 49873 11 12 Waar by volgens geallegeerde Refolutie nog moet gevoegt worden de Wapengelden van 4. Compagnie van 8 oudergeftoken Compagnien van het Regiment van 1 Oyen a ƒ 1120-0.0 » . . ƒ5040 o o Hier van afgetrokken voor aMan ad ƒ 24-10-0, van 5 Compagnien van Broekhuyzen en 10 Compagnien van Brakel uit de maanden 1 ingaande 1 Jan. en ia Feb. 1752. - I 784 o o

I ƒ 4a56 o O

ƒ541291112

Welke f 425C-0-0 in de Staat van aflosfinge niet begrepen zynde, zoo zoude het Quartier, na dat nog 6 jaaren de kortin gen van 4 Man en 2 per cent gedaan had , bedraagende . . . . ƒ 49873 0 8

Daar en boven nog moeten korten - 4256 11 4

1 - ƒ 54129 iJ 12