is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p. GEN.ERAAL RAPPORT VAN J BYLAGE Litt. N. N°. 4.

»IoV 9h £?<¥ tsi'vJ • . . ,., : j ; f

1 Memorie , dienende tot ophelderinge van de hier neevènsgaande Betaalings Lyste , ingerigt Veor de Naiinnaale Dtt'tfche en IValfche Compagnien Infanterie in

9: ' O dienst van den Staat , als ook hoe deielve vervaardigd , en hy alle voorvallende omftandigheeden , in» gevuld moet norden.

f\p den Vervaldag van ieder H eremaand, V_/ word'de Betaalings Lyste, in gevolge het nevensgaande Model opgemaakt , en moet by het invullen van dezelve al het hier onder geipecificeerde exact geobferveerd worden.

r. • De Officieren die vverkelyk tot een Compagnie behooren, en dus by dezelve betaald worden , moeten in die Colonnes geplaatst wnrden, volgens welker Charge zy hunne Tra-tementen trekken , al is het, dat den een of den andere Officier een hoogere rang bekleed; het welk evenwel met een enkeli woord in die zelfde Colonne moet by gevoegd worden ; als mede indien 'er Officieren zyn, welke gedifpenfeerd of by de Armée geplaatst zyn.

2. In de agterfte tien Colonnes van de boven ft e Lyste woid geplaatst, alle de veranderingen , welke geduurende deeze Heeremaand by de Compagnie zyn voorgevallen ; En word by de Officieren den dag gefpecificeerd , wanneer zy aangefteld zyn , conform de t\Q.n van Zyne Hoogheid , het zy van aanftellinge of van verleende demisfie. Eu indien het

een