is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANÖIE-WËEZEN. ipjj

in het oog gehouden worden , dat zy Gecoro> mitteerden om aan beide einden behoorlyk te voldoen, nodig oordeelden, alvoorens eenige fchikkingen by U Edele Mogende in deliberatie wierden gebragt , de confideratien van den Heer Griffier t welke allezints de vereischte kunde en ervarentheid bezat, te doen iimeetnen, en dezelve verzogt aan U Edele Mogende op te geeven , op welk eene voet na zyne' gedachten de Schryfloonen by vervolg, buiten ondienst van den Lande, vermindert zouden kunnen worden, zoo door het meerder doen drukken van Stukken, van welke verfcheidene Copien moeten worden geleevert, als door eene verandering in het veelvuldig requireeren van Copyen en affchriften van Stukken en Refolutien en vooral ook door eene praecife be» paaling van het geene aan de refpeélive Clercquen zoo voor het tegenwoordige als vervolg Zoude moeten worden goedgedaan,wegensSchryf. loon, voor ieder blad, inhoudende ter weederzyde 32 regulen, en 40 letters op ieder regul* gelyk meede Voor het i'chryven in vreemde taaien , het maaken van Indices, registreeren van Notulen, en verder van al het géene na de ge. dachten van Hem Heer Griffier op de Griffie van Hun Hoog Mogende ten profyte van den Lande, en zonder prejudicie van 'sLands dienst zoude kunnen worden gemenageerd, eh verbeetert, waar toe de flipte obfervantie van Hun Hoog Mogende Refolutie omtrent het copiteren van Nouvelles en Correspondentie mee de Ministers buiten 's Lands ook allezints dienflig voorkomt, gelyk dan ook al verder zoude be. hoor en te worden vast gefield dat het te bepaalene Schryfioon alleen zal komen ten profyten' van de Clercquen zelve , zonder dat daar van iemand, wie ook, eenig voordeel zal genieten buiten hem die de Stukken zelve zal hebben gefchreeven, dan dat in zoodanig geval van nU af aan nodig en met de billykheid overeenkoIII. de et* N men.