Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE-WÉÉZEN.

-3

zyuj dat het zelve aanmerkelyk kan en behoord te worden gébïiïeficeerd, en derbaiven zig verpligt oordeden ten fterkfte te iufteeren; dat niet alleen dit middel generaalyk over het geheele resfort van de Generaliteit geintroduceerd, maar ook de deliberatien met den Raad van Staaten over de verbetering van dit middel en het formeeren van een nieuwe Ordonnantie , waar na het zelve gevorderd zal worden , ten fpoedigtte geëntameerd , en ter conclufie gebracht mogen worden , waar toe hun Ed. Mog. wel durven aanpryfen den voer, waar op het zelve middel in deeze Provincie geheven word.

Dat wyders hun Ed. Mog. met opzigt tot de middelen , vallende in de Forten, Steden en Landen, begrepen onder het zoogenaamde Committimus , hoe zeer uit de origineele Aéle van den jaare is88, als nu geproduceerd, en waar van eene Copie onder de Bylaage fub Litt. B. gevoegd is , ten klaarften komt te blyken , dat daar by alleen het befiier over de middelen aan Gecommitteerde Raaden van Zeeland, by provi* fie, en tot wederzeggen toe is opgedragen, nogthans geene bedenkingen zullen dragen, dat ook het genot dier middelen aan dezelve Provincie gelaateh worde, zoo uit hoofde van de langduurige po&fesfie , als om dat het rendement dier middelen (in gevolge van de verklaaring van de Heeren Gedeputeerden van Zeeland) onder de Inkomften dier Provincie , zoo als dezelve , aan Zyne Doorl. Hoogheid zyn opgegee. ven, en waar op by de berekening der Quota van Zeeland, waarfchynlyk zal zyn reguard genomen , is gebracht geworden , onverminderd nogthans alle zoodanige rechten , als hun Hoog Mog. en den Raad van Staaten over hst zelve District, competeeren, en mits de Provincie van Zeeland tegen het genot der Inkomften draage de kosten van al het geene tot defenfie dier Landen , en fpeciaiyk van de Stad en Landen van Axel , tegen eenen Vyandelyken aanval in B 4 het

Sluiten