Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So GENERAAL RAPPORT VAN

van Hulst en Hitster Ambvgt , den Ontfanger der gemeene Middelen over de Stad van 's Hertogenbosch , Schanfen en Prydom van dien , de Ontfitngers der gemeene Middelen over Peelland, en der Verpondingen over Kempeland, de Ontfanger s van den lolien en giften Penning in de Baronnie van Breda, en in de Stad en Marquizaat yan Bergen op Zoom, gelyk ook van de Ontfangers der Verpondingen in de Stad en Marquizaat van Bergen op Zoom, in de Stad en Landen van Steenbergen, en de Heerlykheid Princeiand, van den Ontfanger der gemeene Middelen over Sas van Gend, Philippine en onderhoorige Polders, en van de Ontf wgers der Verpondingen in het Overkwartier van Vlaanderen, van de Kerkelyke Goede?en te Aardenburg en Oostburg, van den Ontfanger van 's Lands gemeene Middelen over de Stad Gr ave en der Landen van Cuyk, als meede van die van de Geestelyke Goederen in het Kwartier van Peelland, confenteereiide hun Ed. Mog. dat omtrent alle deeze Amptenaaren by de eerfte vacatures geintroduceert wordende verminderingen der Traclementeu en andere pointen van menage, by het Rapport voorgefteld.

Terwyl hun Ed. Mog. alleenlyk met opzicht tot de geproponeerde verandering in dj kosten der refpeétive Reekeningen in bedenking geeven, of niet van eene bepaling der Schryfljonen per blad, grooter misbruik gemaakt , en meerder moeite in de examinatie van dezelve veroorzaakt zal worden , dan dat by continuatie voor Sciiryfloon dier Reekeningen bepaalde fommen uit uitgave geleeden worden, althans , dat de ondervinding daar van hun Edele Mog. binnen deeze Provincie het laatfte heeft doen prateretren boven het eerfte.

Dat ook hun Edele Mogeode wyJers geen de minfte zwarigheid vinden in de combinatie van de Comptoiren der gemeene Middelen over Peel* land en Kempeland, als meede iti die van de Verpondingen over dit beide Kwartieren,

ten

Sluiten