is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE -WE E Z E N.

219

van zommige van dien, eenig nader voordel zoude kunnen worden gedaan, waar door aan de verlangens van zommige Provinciën voldaan, de zwarigheden door andere gemaakt uit den weg geruimt, en dus een middel daar gefield wierd , om eenpaarige Refolutien van de Provinciën uit te werken; en dat Z\ne Hoogheid ver* volgens 'ter kennis en deliberatie van den Raad heeft gebragt, dat daar Hoogstdezelve uit de gemelde Refolutien heeft gezien, dat de meefte, zoo niet alle de Provinciën , by continuatie verlangen, dat het beloop der Bondgenootfchappelyke Lasten, die de Staaten van Oor' log zullen uitmaaken, werde verlaagd, en in het byzonder , dat meer dan eene Provincie gaarne zoude zien , dat in het Plan van de Armée nog eenige verandering tot meerder menage konde worden gemaakt, mitsgaders dat-de Provincie van Gelderland wel gewenscht had, dat de reductie v»n een zoo groot getal van Compagnien, als het voorgeftelde Plan medebrengt , waar door de bevor;ering van een meenigte thans in dienst zynde jonge Officieren, en het vooruitzigt van andere, die zig in het vervolg aan 's Lands dienst zouden wifen toewyden, word afgefneeden, had kunnen worden voorgekomen , en daar Zyne Koogheid daar by geinformeert is, dat zulks ook aan andere Provinciën aangenaam zyn zoude , Hoogstdezelve het door hem voorgedraagen Plan op nieuws heefc gerefumeert, en hoe zeer als nog oordeeid, dat het zelve het meest gefchikt is voor 's Lands dienst, echter alleen cm aan de Bóndgenooten zoo veel mogelyk genoegen te geeven en de afdoening van het generaale werk te bevorderen , zig bepaald heeft, om 'nader voor.te fiaan, dat de Nationaale, Duitfche en Walfche Infanterie met eenige weinige veranderingen blyve geconfiitueert, zoo als dezelve tegenwoordig is, enoverzu.ks ieder Regiment befia uit twee Battaillons, en ieder Battaillon uit eene Compagnie Grenadiers en zes Compagnien Musquettiers van dezelfde fierkte als tegenwoordig, met dat onderfcheid alleen, dat in ieder Compagnie een Corporaal meerder, en een gemeene minder gehouden werde.

Dat voorts Zyne Hoogheid van gedagten is, dat de Traktementen van de Subalterne Officieren en Gemeenen P 3 zul'.