Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FlNANCIE-WEEZEN. 235

kannen worden verminderd met negentig duizend guldens, en dus gebragt op twee honderd en tien duizend guldens, niet zoo zeer om dat de fomme van drie Tonnen Gouds te hoog zoude zyn genomen, als om te voldoen aan het verlangen van de Provincie van Vriesland, en dat celfs om die Provincie te engageeren om in de gemelde post van twee honderd en tien duizend guldens te confenteeren, dezelve zal kunnen worden ontlast van de betaaling van hel aandeel, dat zy zederd veele jaaren gedraagen heefc in de kosten van het oiid^rhouJ van de Schansfen in Westwoldingerland en van de zogenaamde Staatenzyl aan den Dollaart, en het zelve aandeel gelaten voor rekening van di Generaliteit, na dat over de betalingen to: nu toe gedaan eene Liquidatie gemaakt, en het geen de Generaliteit voor de gemelde Provincie iii ' het verfchot zoude mogen zyn, vereffend zal wezen, terwyl de gemelde Provincie dan ook zal dienen te renuncieeren aan alle meede directie over die Werken.

Êndelykdat Zyne Hoogheid begrypt, dac ook aan de inftantien van de Provincie van Zeeland omtrent de Majors in de Steden Tholen , Vlisfingen en Veere behoord te worden voldaan, en die Majors over zulks op den ordinaris Staat van Oorlog gelaaten , dog dat dan ook op den zeiven Staat zullen behoren te worden gelaaten de Majors in de Steden Thiel, Bommel, de Clundert en Harlingen.

Door alle welke veranderingen en uitfpariugen het Schemavar.de Staaten van Oorlog, het w.2ik nevens het Rapport van de eerfte Perfoneele Commisfie is overgelegd , zoude worden verminderd met de fomma van ƒ440728- 7- ic", en de eerst te formeerea Staaten van Oorlog, mitsdien bedragen ƒ 131.45823-14-if, volgens de berekening door de Heeren Gecommitteerden uit den Raad eindelyk meede geëxhibeerd, en geteekend met de Letter G.

Dat dezelve Heeren Gecommitteerden verder hebben | voorgedragen dat hooggemelde Zyne Hoogheid en de Raad niet hebben nageiaaten, hunne gedagten meede te laten gaan over de andere Pointen, in het Advis van deti 22 February deezes jaars verhandeld, omtrent welke de

Ad-

II

Sluiten