Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE-WEEZEM. 29

duizend guldens , op den zelfden voet , als zoo even met opzigt- tol de Onder-Clercquen is bepaald.

Dit de Clercquen van den Griffier, als mede de Onder-Clercquen , die op ordre en met bennis van den Griffier zullen worden gebruikt, van hun verdiend Schryfloon zullen moeten formeeren , en aan de expedieerende Clercquen overgeeven ieder twee Declaratien, in de eene van welke de Stukken door dezelve gefchreeven , ieder afzonderlyk, zelfs de allergeheimfte , volgens de gewoonte te. genswoordig plaats hebbende, zodanig zullen moeten worden befchreeven , dat de expedieerende Clercquen dezelve kunnen erkennen en beoordeelen , of ze effeétif gefchreeven en wel gebragt zyn , doch dat in de andere Declaratien de Stukken wel ieder afzonderlyk, maar de fecreete Stukken en geheime Informatien niet even omftandig zullen moeten worden befchreeven, maar onder de benaaming van fecreete Stukken zonder datum, of diergelyke gebragt, en van dewelke tweede Declaratien ook zal moeten worden afgelaaten al hen geen voor particulieren gefchreeven is , cn waar van het Schryfloon uit de Leges van den Griffier, of anderzints door dezelve particulieren moet worden voldaan; dat van het beloop van ieder deezer laatfle Declaratien door eenen der expedieerende Clercquen, by forrn van eene generaale Declaratie zal moeten worden opgemaakt eene Spec ficatie, waar aan die particuliere Declaratien zullen moe» ten worden geannexeert; dac op die generaale Declaratien daar en boven over elke drie maanden zal mogen worden gebragt een fomme van vier en twintig guldens, voor het veranderen der Notulen, en eene fomme van zes en dertig guldens voor het fuperfcribeeren der Registers , en dat dezelve aldaar zullen werden gevalideerd, en dat onder die generaale Declaratien, door de Clercquen van den Griffier, en de Onder-Clercquen, op cien Eed

Sluiten