Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa July. ZAAKEN VAN 1780,

merrie van de Onderdaanen van den Koning van, Denemarken en Noorwegen hadden hunnen beveiligen, voor ongevallen, die onbekend behoorden te wezen aan Natiën , die in Vrede zyn, zoude het onnodigwezen, nieuwe maatregelen te neemen, om hun die, vryheid , waarop zy het onbetwistbaarst regt hebben , te verzekeren.

De Koning van Denemarken heeft altoos zynen roem én grootheid gegrond, op de agting en het vertrou-, wen van andere Volkeren. Hy. heeft zig van den be-, ginne zyner Regeering, deze reggemaakte om aan alle Moogenheden , zyne Vriendan , een ontzag te betoonen , 't meest gelcnikt, om hen te overtuigen Van zyne vreedzaame gevoelens en opregt verlangen , om aan het algemeen geluk van Europa het zyne' toetebrengen. Zyne gedraagingeu , die 'er overeenkomftig mede zyn en door niets verdonkert kunnen worden , zyn 'er bewyzen van. Hy heeft zig tot dus verre alleen tot-de Oorlogende Mogenheden gewend,tot herftel dier grieven,en 'theeft hem nocit aan bedaardheid, by 't doen zyner vraagen, ontbro. hen, noch aan erkentenis, wanr.eer zyne vraagen^dën vercischten uitllag hadden. Maar de onzydige Zeevaart is al te dikwyls aangerand cn de- onfchukliglte Koonhandel zyner Onderdaanen te menigmaal geftoord, dan dat dc Koning zig niet vcrpligt rekende thans maatregelen te neemen, die gefchikt z^n om voor 7A" zclven en zyne geallieerden te verzekeren de veiliglïeid der Commercie en Navigatie ,cn de handbaav'ing der onvervreemdbaare regten van vryheid en onafhanglykheid. Indien de pligteu der onzydigheid heilig zyn, zo het regc der volken.ook zyne wetten beeft, die door alle onpartydige Natiën worden toegei'cemd, door de gewoonte ingevoerd en op billykbeid en reden gegron.dvest zyn, zo verliest geen onafhanglykc en .""onzydige Mogenhcid , by den Oorlog eener andere , de regten, die zy vóór den Oorlog had , \v,y.l 'er Vreede tusfcheji haar en alle Oorlogende Mogenheden is. Zonder de wetten van. een derzelye nar. te neemen of te yolgen,is zy geregtigd overal 4e'« Katidel ("uitgezonderd contrabande-} te. d*yven, dien -.J.n i zy

Sluiten