Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lïïet was al in den Jaarc 1749. dat de Hooggeleerde Heer ypey, Profesfor in de Mathefis enz. aan de Hooge Schoole te Franekcr, in eene Latynfche redenvocring over het Fortificeeren, voor .het Bastion en alle deszelfs deelen, een Generale Formule heeft opgegecven, volgens welke Formule, alle de deelen van een Basiion, ieder byzonder hunne allergrootfte afmeeting, die mogelyk is,zouden hebben.

Het is bekend, dat in het Fortificeeren, ten opzigte van de Bastions, voorden regel gehouden word, dat de kragt van een Bastion beftaat in de grootte van deszelfs deelen, zo in de lynen als in de hoeken; en dat in de Fortificatiën ten reguardc van de Bastions en derzelver grondmaate, deeze twee hunne bepaaling hebben, namelyk, de Polygons-hoek of de helft van dien hoek, en de langte van de Defens-linie. De overige deelen heeft men altyd getragt ieder op zig zelf zo groot te maaken als mogelyk is, en dezelve onder malkander zodanige proportie te dpfy hebben , als men dagt dat tot dc beste defenfie noodig was; waar by dan altyd in aanmerking gekomen is, dat men met fommigc deelen grooter te maaken, B 4 Ve

Sluiten