Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

zoude, befloot ik om nog te beproeven, of ik fomtijds, door mijnen vinger in den mond des kinds te brengen, en daardoor deszelfs onderkaak neer te drukken, iets bevorderen mogt, maar dezelve werd zoo fterk door hét uitftek des heiligbeens wederhouden, dat mijn vinger geen kracht genoeg had, om de kaak van dat uitftek te verwijderen, waarom ik een ftonipen haak op dit deel aanleide» met voornemen, om, daar 'er toch geen rhooglijkheid was om het hoofd onbefchadigd te verlosfen, de onderkaak te verbrijzelen, gelijk ik ook zulks in die hoop volbragt, of dit misfchien voordeel teweeg zoude brengen: dit niet gefchiedende voerde ik mijn' haak in het linker oog, en verbrak het wang. been dierzelfde zijde, waardoor ik eindelijk fcoo gelukkig was om het hoofd op deszelfs linker zijde te wenden,

De middenlijnen van het hoofd en die de£ bovenfte engte nu overeenftemmende, maar

Sluiten