Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieen tot hunne gewigtige taak te kunnen hepaalen.

Eene vrije wooning, en eene jaarwedde, gecvenredigd aan hunne werkzaamheden, en aan de plaatslijke omftandigheden, behoorc hen te worden toegeftaan; deeze jaarwedde zoude, naar onze gedachten, zich kunnen bepaalen tot eene Somma van ƒ 400:- tot ƒ 1000:-

Ten derden, daar hij, dje zijnen besten leeftijd, voor het welzijn van het algemeen , heeft opgeofferd, ook eene billijke aanfpraak heeft op de erkentenis van het algemeen, zo behoorde vastgefteld te worden, dat de Schoolleeraar, welke zijnen post getrouw, en ten genoegen van hen, die het oppertoeverZicht hebben, b. v. 30 jaaren heeft waargenomen , het overige van zijnen leeftijd, dezelfde jaarwedde zal blijven genieten, tot aan zijnen dood: onder die voorwaarde, dat hij het Committé van toeverzicht zal behulpzaam moeten zijn, in alle zodanige zaaken , waar toe het zijne medewerking zal vorderen.

Wij herhaalen hier nog eens, dat met zodanige , of dergelijke belooningen, het nimmer aan goede Onderwijzers zal ontbreeken.

Dan, hier komt nog in aanmerking, of de Schoolleeraar ook eenige bijzondere voordee!en of winsten (emolumenten) zal genieten; dat is, of hij ook eenige voordeden zal kunnen trekken van de benoodigde Schoolbehoeften , welken zijn leerlingen zullen bézigen ? Wat ons belangt, wij zijn van gevoelen, dat al hetgeen de leerlingen noodig hebben , zij dit, even als het Onderwijs, ten posten van het algemeen behooren te ontvanB 5 gen;

Sluiten