Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de OOSÏENR. NEDERLANDEN. 27

VYFDE BRIEF.

Alles heeft in deeze Landftreeken een Patroon of Patroones , tot de Tandpijn toe , waarover de zorg aan de heilige Appollonia bevolen is; geen wonder cierhalven , dat 'er de Steden zelf ock een hebben.

De heilige Rumoldas is de Patroon van Mechelen; en vermits gij zekerlijk niet zeer met de heilige Patroonen bekend zult weezen, zal ik u deezen Befchermheilig een weinig van nabij leeren kennen. Alles wat ik u van hem zeggen zal, gelooft men hier zo vast als de Euangelien.

Rumoldus, van Koninglijken afkomst, en in Ierland gebooren , was een liefhebber der Weetenfchappen; zijn Godvrugt verwonderde het ganfche Eiland, en deed hem den Bisfchoplijken Stoel van Dublin beklimmen. Zijn ijver echter deed hem alle aardfche grootheid verfmaaden , en gezet zijnde op de krnifiging van zijn vleesch, Rortte hij zig in eene vrijwillige armoede.

Hij begaf zig naar Romen; bezogt en vereerde aldaar de Heiligdommen'. Hij fprak Paus Stephanus,en deed in deszelfs handen afffand van zijn Bisdom. Van daar vertrok hij over Vrank-

rijk

Sluiten