Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*& HISTORIE vau Wj

'Ens heeft hij zulks gedaan, na welke (zoo als gefchreeven ftaat) het lighaam terftond in ftof verkeerd en van een gevallen is.

Als Bolsward in den jaare 1572 aan des princen van Oranjen zijde Avas overgegaan, zijn 300 man voetvolk naar f raneker gefchikt, de prinsgezinden floegen regens wil derpapiften, de floten met voorhamers van de poorten en lieten de foldaten binnen. Bocke Cloek kwam een Weinig hief ha met een vaandel van 160 man, èn in 't kort kwam kapitein Spaan nog met 300 man binnen Franeker, dit alles gefchiede zoomen wilde met oogluiking der régenten. De Schouwenburgfche troepen bedreven veel moedwil in en omtrent fra-. neker. Het Vliet of voorftad wierd bijna geheel af-~ gebrand, uit vrees dat de Spaanfchen daar in zouden neftelen, verfchèiden perzoonen wierd geordonneert voor zonnen ondergang met hunne huisgezinnen de ftad te verlaaten, anderen wierd geboden hunne geweeren over te geven en binnens huis te blijven, om alle onheilen en zamenrottingen voor te koomen.

In deezen zei ven jaare begon het den 10 Octob. zeer hard te vriezen het welk aanhield tot den volgenden Febr. In 't begin der winter is er zulk een' menigte Sneeuw gevallen dat men aan de Ooftzijde der ftad Franeker, van het bolwerk in het effen over de gragt konde gaan, en was zoo hard gevroren, dat men van een bidt te houwen een half tonne boter moeft geeven; want Graaf Schouwenburg vreezende dat de Spaanfchen zig door de-' ze gelegenheid meefler van de ftad zouden maaken, fehreef ten dien einde aan dén raad dier fteede om

wel "

Sluiten