is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODGELEERDHEID. 91

zy; uïe derzelver Scbryvers zyn; de naauzvkeurigbeid en getrouwheid des Texts en hel onderfcheid van de Canonyke met de Jpocryphe boeken. Wanneer wy deeze Hoofdrukken te famen zullen hebben ingezien, zal het UI. ecnigzins blyken, op welk" eene wyze en met hoe veel behoedzaamheid de gevsyde Oordeelkunde in haare beüuiten te werk 'gaat.

Petrus. Het bewys voor de Goddelykheid des Bybels behoort tot de Dogmatica, niet waai ï Myn Heer!

Ernestus. Het koomt in de Dogmatica voornaamentlyk voor,om 'er de byzondereIeerftel-f lingen op te bouwen 5 maar de gewyde Oordeelkunde ftaaft dezelve, en beftrydt alle de weêrleggingen, die 'er tegen zouden kunnen gemaakt worden. Wy hebben over het^ez^ des Bybels reeds in ons tweede Gcfprek, van den Gecpenbaarden Godsdienst handelende, eenige derzei» ve bygebragt, wy zagen toen,dat dezelve zig meest vasthielden aan de zvondenvirken en voorzeggingen, welke 'er in befchreven worden.

Kornelis. Maar zouden die zvonderwerken niet wel verdicht, en die voorzeggingen niet wel verdraaiingen van den waaren zin, en op de volgende gebeurtenisfen gevormd kunnen zyn.

Ernestus. Dit zoude waarlyk in bedenking kunnen koomen,ware het niet, dat de Heilige Schrift, althans het O. Testament niet tevens het aloude Wet- en Gefchied boek der Jooden

ge-