Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412

KERKELYKE-

dat eene woes'yn beteekent , Heremieten, en de anderen, welke ver pan eenige bewoonde plaatzen, op zig zeiven en alleen woonden, van her (woord Monos, nat alleen beteekent, Mo* pachoi gebeeten, van welk woord de KloosterHenen nog Mot.ihen of Monnikken genot-rad worden. De eerde Heremiet was Paulus Thebaus, die, om dat hem eene ryke ervenis ten deel was gevdlen, bevreesd was, dat zyne maagen hem als een Christen zouden doen kennen; waarom hy zig,in't Jaar 26 j, naa Christus, in eene Woesteny begaf, en aldaar tot het einde zyng levens, dat hy tot honderd en dertien Jaaren rekte, verbleef,- in zulk eene levenswyze zyn hem verfcheidene Kerkvaders gevolgd, te weeten , Gregorius Nazianzenus, Bazilius, Hierom* mus, en voornaamelyk^»r£0#/W} in't Jaa^er, welken zommige voor den Patroon der Heremieten Houden, en ook tevens van hemgelooven, dat hy het eerfte Klooster in Egypten geftigt hebbe, en dusook de eerfte invoerder der Kloostm geweest zy. Met deeze klooster-inftellingen en de regelen, welke men in dezelve moest opvolgen, om met recht leden van zulk eene veréén. de broerierfebap te worden, ontftonden ook tevens het Vasten, deDisciplinen en Pelgn'magien , waarin da één den ander willende overtreffen, deeze dingen tQt zulk een punt van hoogte geftee|en zyn ^ welke men Fanatismus of Dwecpery

«oemra

Sluiten