Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» VOORBERICHT.

befchaafde Maatfchappy niet ontbeeren kan, zoo hy anders in dezelve wil leeven tot eer van zyn Cejlacht en ten nutte van zigzelven en zynen ev. nmensch. Hos zeer noodig is het dan niet, dat men by tyds zorge draage voor de befchaafde opvoeding der Kinderen, welke de grondflagen zyn, waarop het gebouw der zeden van het naagejlacht gevestigd is: zyn deeze grondjlagen verzuimd, hoe deerlyk zal het dan niet met het geheel gebouw gefield zyn ? De Zomen ftaan Vaders, de Dochters [laan Moeders te worden; wanneer zy nu zelf in hunne Kindschheid verzuimd zyn, hoe toch zullen zy dan hun Kroost behartigen? wanneer hen in hunne Kindschheid dwaalingen ingefcherpt zyn, hoe toch zullen zy hunne Kinderen op den weg der waarheidvoor' lichten? -wanneer men hen van God, van hun zeiven, van de werken der Schepping, van hunne Zede- en Maatfchappyelykepligten, verkeerde of wel geene denkbeelden heeft ingeboezemd , hoe toch zullen zy hun Kroost van alle deeze dingen recht leeren oordeelen , en hen waarlyk in den rechten zin befchaaven ? Maar^ zal men mogelyk vraagen, waar tot deeze aanmerkingen , zyn zy niet ontydig in tenen tyd, waarin men ernjiig beezig is om

Sluiten