is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEZONDHEIDKENNIS, 9$

èhfeura is, waar In de Straalen gebogen worden en in convergcerende veranderen; edog ze zouden in dien ftaat nog verre agter het Netvlies by eikanderen komen, ware het niet dat ze alvorens weder een dikkeTe Stof aantroffen, waar door ze op nieuw meer tot elkanderen gebogen en hunne beweging zodanig verhaast wierde, dat ze «aldaar het punt van fnyding vormen, als wanneer ze vervolgens in de agterfte ruimte over eikanderen gekruist invallen. Deeze ruimte is het glasagtig vogt, 't welke vervuld is met daar in zweevende veeleien, naar fommiger gevoelen gefchikt om'er de duisterheid in te vermeerderen, en omdus den dienst der donkere muuren in de Camera obfcura te doen, dit vogt geleidt de Straalen tot op het Netvlies, dat het papier of laken in de Kamer is, waar op zig de beelden alsdan duidelyk vertoonen. Befchouw voorts

Fig. III.

Daar ziet ge hoe de Lichtftraalen het oog aandoen en hoe dezelve gebogen worden. Zy ontmoeten eerst

a. Het Hoornvlies (Cornea) vervolgens komen zy 111

b. Het wateragtig vogt (Humor Lymphaticus') dat een "dikkere middenftof zynde dan de Lucht , de lichtftraalen doet buigen, wanneer ze aldus gebogen in

e. Het Chryftallyne vogt Q Humor ChrjftaUinus) doordringen, dat een dikke en doorfchynende Stoffe is, die de gedaante van een wederzydsch bolgeflepen glas als in Fig. I. heeft, en dus de Lichtftraalen doorlaat en hunne, converfie zodanig bevordert, dat zy zig in den binnen rand deszelfs, beginnen te kruisfen, van hier gaan de gekruiste Straalen voort en ontmoeten een gelei vogt.

d. Het glasagtig vogt {Humor Fitreus) genoemd, waar door ze, zonder eenige verbuiging in haaren aangenomen weg', tot aan

Het Netvlies (Retina) geleid worden, waarop zy dan de beeiden verkeerd maaien, even als de beelden in eene Camera obfcura, op het papier of laken mede verkeerd gemaald worden. Dat men ze G 4 ester