Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S P R A A K K Ü N S T. 25

'Maatfchappy meer uitmaaken, en welke nogthans de grondbeginfeleri aller Weetenfchap-. pen gelegen hebben, die met hunne taaleti tot ons overgebragt zyn , waarom ze ook Ge^ leerde taaien genoemd worden, terwyl die j welke thans nog in gemeen gebruik zyn den naam van Gcmecne Taaien draagen DeEerstgenöemde blyven altyd in den ftaat, waarin wy die gevonden hebben, maar de laatfte zyn ,• aan eene geduufige verandering onderworpen 4 wanneer wy Van de eigentiyke Taalkennis (Philotogia) handelen, zullen wy gelegenheid vinden,Om over elke taal in 't byzonder breeder te fpreeken.

Komelis. Is de Taalkennis dan de Spraakkunst niet?

Emesuts Neen, 't is wel een deei derzelve, of liefst eene nadere befchryving van de Spraakkunst; de kunst die wy thans behandelen, beftaat in bel puist fpreeken enfebryven eensr taal in 't algemeen, en behelst de algemeeneGrondregelen aller taaien in 't byzonder- Zy wordt in drie deelen verdeeld.- De eerfte onderwysÉ de goede uitfpraak fpromaitidtio) en nette fpelling QOrtbograpbia), De tweede handelt over de woorden QEtymologid) en de derde geeft regelen aan de hand , om de woorden wei te fchikken, en dit deel noemt men de faameriZetting (Syntaxis)*

De mensch bedient 2% om zyne gedagten Uittedrukken of van de Stem of van het Schrift,

of

Sluiten