is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nS DICHTKUNST.

eene zig zelve tegenfpreekende zaak is. Egter moeten wy niet in de meening vervallen, dat de Verfen overtollig en geheel vreemd aan de Dichtkunde zyn, wy zouden ons waarlyk daar door in eene zeer groote dwaaling ftorten. De trippelmaat [_cadance~] het geluid, en nog meer het rymen der eindgeluiden in de Verfen, behaagen oneindig aan het oor, en onze Ziel declameert de Verfen zelfs ongevoelig , terwyl onze oogen die leezen. 'Er vloeit dus een vermaak voor onzen Geest uit voort, en eene kragtige aantrekkelykheid om 'er ons aan te verbinden; edog dit vermaak zou ydel en kinderagtig zyn, zoo het niet door eene nuttige en wezentlyke zaak onderfteund wierde. De Verfen zyn van de eerfte tyden der Waereld alleenlyk uitgevonden om het geheugen te helpen : de trippelmaat [óadancè^ de overeenilemming (Har* manie) en nog meer het Rym (Homoiotcleuton') der Verfen vormen de kragtigfte hulpmiddelen , die de Kunst kan bezigen, om het geheugen teverftciken; 'tisonmogeljk, datin degerymde Verfen , de afdeelingen te lang kunnen worc'en, Wyl de Dichter als tegen zynen dank verp'igt is zyne denkbeelden te beperken, en cl, ke Gedagte in een zeeker getal lettergreepen te fcepaalen; van daar koornt het, dat elke Gedagte zig van zeiven in de pen eens Dichters totecr,c Spreuk vormt. De beelden en Dichtertype vcrcieiing, die onze Zinnen aandoet, voleinden

met