is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLAAR INC bek

zet en merlcelyke plooijen in het vel naast de Oogen maakt, daar integendeel in uogerj Fig. io Het JVëenen alle de weezenstrekken naar beneden dwingt, en eene langwerpige gedaante aan het aangezicht geeft, anders inTalles veel^zweemende na de Droefheid, in Fig. 4. Van welke heeen hoo geren trap ,s, de Oogen zyn byna geheel gefloten en persten een traanen vloed naar beneden, 't welk ook fomtyds door het toeknypen der Oogen in het Lact ehen meede wel veroorzaakt wordt. De Wenkbraa wen koomen door het langwerpig fanientrekken van

l?J?uei aan/ef:c^,zeer na aan eikanderen' De Mondhoeken daalen door dezelfde oorzaak , en de kin _ krimpt ,n ea ryst naar boven, eindelyk zien

Fig. ir. De Hoop welke een mengeling van verlangen in verwagting op een goeden uitffag U: het aangezicht wil voorwaards uit, om het verhoopte als e gemoed te gaan, de weinige optrekking dêrWenk! braauwen en de zweem van droef heid ove het "e laat beteekent den ernst, waarmeede de Ziel zig oo houdt om alle de hinderpaalén die de höop fe°en zyn te fmooren, en door redeneering te verdrwen Deeze ftaat beflaat het midden tusfchen Vreugden Droefhad, waarom ook van Fig. 3 en , verfchei dene kenmerkende trekken in dit ^J^^onden worden: de Oogen zyn eenigzins leer gelfk aan de Verwondertng F.g. t. wyl de hoop de vcrwaning oP een zeldzaam voorval behelst, en 00 c od df droefhetdin tig. 4. e„ 0p de bedaardheid'Fig 8.Vy! rfe hoop ernflig en bedaard is in haare verwagting i rmet Z11UC/ 15' "lr'ar ^genvallen kan. De Mond heeft een blyden trek, als j„ Fig. 3. en is byna g° 0 pend even als in de verwondering Fig. 1. deze'fdl trekken van verwondering hebben plaats in eaUt* Fig. 12. De Vrees, welke, door een zeldzaam en dreigend voorval, fchrik en ontroering veroorzwktal.e de wezenstrekken geeven verwondering '^Til zeld van angst te kennen; egter alle de trekken zvi, geweldiger , dan in de goedkeurende verwondt waarom men de vrees niet ten onrechte een onam 'ërml we verwondertng zoude kunnen noemen; ziet de Wen . braauwen die in Fig. ,. Hechts effen gerond waren nu eens naar de hoogte opgeboogen, zodanig dat i"-

Voo;t