is toegevoegd aan je favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A6j KUNST V A N

vuisten dreigt, altyd met gevouwene handeri bidt, de bewyzen op de vingeren telt, en diergelyke noodelooze beweegingen maakt, trekt den aandagt der aanhooreren meêr van zvne rede af, dan hy die verwekt, zoo by zelfs de Iachfpicren niet gaande maakt. In 't algemeen kan men zeggen, dat de Declamatie eene kunst is, die elk gewyd Redenaar met yver moet beftudeeren. Het oogmerk eener rede is om te overreden, te treffen, en te bewee gen, en dus zyn ook de toon der Rem, de houding en de gebaarden, welke dit drievoudig uitwerkzel te wege brengen, voorwerpen, -waarop de Leeraar zig zorgvuldiglyk behoort toetelcggen.

Leonard. Nu moeten wyzien, welk eene Declamatie in de raadzaal verëischt wordt.

Ernestus. De Declamatie, waar mede een Staatsdienaar zyne rede in den raad, of eenige andere openbaare byëenkomst vertelt, moet iets vryers en min gedwongens hebben. Om te overtuigen en toeflemmingen te bewerken, en de driften gaande te maaken, moet de Redenaar zelve eerst bewoogen zyn, en weeten, en gevoelen, wat hy zegt: hier en tenopzigt van de geheele kunst der Declamatie, geldt het zeggen van Horatius in zyne Dichtkunst:

Si