Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5oi

DANS KUNS T.1

blyken: in vervolg van tyd wierden de gebaarden met onbehoorlyke woorden vergezelfchapt, waar van getuigen kunnen zyn de Mimen van Liberius, dat niet dan ongebondene Blyfpelen waren, welke den top deezer buitenfpoorigheid bereikten.

Petrus. Maar de Pantomimen die thans gebruikt worden, zyn egter niet van een zo laagen aart?

Ernestus. Neen, heden ziet men zeer vcrmaakelyke en kunftige Pantomimen op onze Tooneelen. Een vernuftig Man van onze Eeuw, de Heer Rich te Londen, heeft het eerst, in naavolging der Ouden , Pantomimen op zyn Tooneel gebragt; maar hy heeft ze herfteld, befchaafd, en 'er alle de volmaaktheid , waar voor zy vatbaar zyn, aan gpgeeven. Hy heeft gelukkige onderwerpen voor deeze Vertooningen uitgekoozen , hy heeft met reden de momaangezichten verbannen-, en bekwaame Tooneelfpeelers tot zyne Pantomimen gebeezigd; hy heeft voorts de voorftelimg zyner Fabel van het begin tot het einde met het geluid van Muziek-Inftrumenten vergezeld; hy heeft 'er de Dans-, de Tooneel -Cieradiè'n (Decoratiën), en de byna wonderdaadige kunst van de Tooneel - Werktuigen (Machines') bygevoegd. Met het behulp

Sluiten