is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDWERKEN, enz. 227

Sape Styium vertas,

Dat is:

Keer vaêk de SchryfRifr om.

Dat is: Verbeter dikwyls het gcfchrccvene, eer ge bet voor goed en volkome» keurt. Voords moet ik, by bet geen ik reeds over de fchryfwyze der Ouden gezegd hebbe, nog eenige aanmerkingen voegen, eer ik over de BoeBewaarplaatfenzch-c breedvoeriger handde.

Het eerfte fchrift, cn de eerfte wyze, waar op de Menfchen liet geheugen der zaaken, voor den naakomeling trachteden te bewaaren, was het Kyriologifcke, dus genoemd van het Griekfche woord *vfuSt dat eigen of eigenaartig betekent; om dat het de zaaken die aangeduid werden, eigenaartig, dat is, door fi. guuren, die na dezelve zweemden, uitdrukte ; deeze fchryfwyze is zo oud als het menfchelyk geflacht zelve, en men houdt het daarvoor, dat de Colnmmen van Seth, waar van Josephtjs, in zyne Archaologia, of Hebreeuwfche Oudheeden, gewag maakt, met zulk figuurfchrift befchreeven zyn geweest ; men wil zelfs Adam tot eerften vinder van het zelve maaken; immers op de Bibliotheek van het Vaticaan. vindt men Adams beddtenis met den eerften Letter van 'i Hebreeuwsch^/-

P 2 jB/uf'