is toegevoegd aan je favorieten.

Gedichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUWELIJKSZANGEN, 83

't Schijnt, dat u 't wachten al verdriet: 't Is klaar te Ieezen uit de trekken

Van uw gezigt. En waarom niet? 't Wordt tijd; men zal welhaast vertrekken.

Men ziet alreeds, hoe 't ftarrenlicht Weer nederwaarts begint te daalen,

En elk van verre tot zijn' pligt Vermaant met zyne flaauwe itraalen:

De gasten, om, verheugd van zin, Naar huis te 'gaan, en ftraks te fcheiden,

En u, om 't doelwit uwer min Naar 't bruiloftsledekant te leiden.

't Wordt tijd, dat gy uw zoete wraak In 't werk fielt, en haar ftraf doet draagen ,

Omdatze u dikwils met vermaak Om haare afkeerigheid zag klaagen:

Zo zal zy wenfchen, datze uw fmart En droefheid eerder had geneczen,

Tot vreugde van uw angstig hart, Om eer van u geftraft te weezen.

L 2 Laat