Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDER LANDSC II

PLACAAT-en RECHTSKUNDIG •

WOO R DE N BOEK.

AAG.

A.AGTENSDYTC. (St.) Dijkgraaf en Heemraden fafl

St. Aagtensdijk, gequalificeerd zijnde, bij refolutie van «ie Heeren Staten van Holland, van den 23 Junij J719. tot het maken, van keuren, ordonnantiën en reglementen, tot welftand en behoudenis van de dijkagie, zijn nader geauthorifeerd, om de werken aan te befteeden, mits daar van, en van dc kosten van dien, kennis gevende aan de Regenten van Castricum, Limmen, Uitgeest, Heemskerk , Wijk aan Duin, Baccum en Damheeren, waarop a'lle de Ingelanden van d'c Dorpen zullen worden geconvoceerd, Cvoor zoo verre d ezel ven in eigendom belatten vijftien morgen Lands) tot het verk ezen van Gecommitteerden , om met de Regenten van het Dorp, waaronder zij behooren, den omflag van het dijkgeld te reguleeren: uit welke Gecommitteerde Ingelanden jaarlijks zullen worden gekozen zeven Ingelanden, om de rekeningen van de Dijkgelden, met de documenten daartoe behoorende, welken aan hun veertien dagen voor Paasfchen zullen worden overgegeven, te examinecren, en welken zij,cpdingsdag na Parsfchen.zullen moeten approbeeren of debatteeren; zullende alle debatten, omtrent de overgegeven rekeir'ngcn, en alle andere differenten, moeten worden gebragt voor Heeren Gecommitteerde Raden van de beide quartieren, om aldaar de plano te worden afgedaan. De omgellagen dijkgelden zullen moeten worden ingevorderd op ordre der Regenten van ieder diftrict; doch niet mogen vermengd worden onder het molengeld, fluisgeld, of andere binnenlandfche kosten; met qualificatie om den onwilligcn Debiteur, bij parate executie, tot betaling te noodzaken: welke alzo ingevorderde penningen, door Regenten en Damheeren, jaarlijks voor den eerftcn October zullen moeten worden overgegeven aan den Penningmeester, om daaruit de noodige betalingen te doen, op porno van daartoe , volgens het gewoon dijkrecht, te worden geconftringeerd. Dijkgraaf, Secretaris, of Heemraden, op eenige bijeenkomften ablent zijnde, zullen gcene daggelden mogen dcclareeren, en derzelver daggelden zullen door de prefenten niet genoten worden. Voor fchutgeld van eon paard, of koe,zal betaald worden tien Huivers, indien hetzelve aan de Eigenaars van de buitenlanden toebehoord; raaar tocbehoorende aan Vreemden, of Eigenaars, of Bruikers der binnenlanden,zal voor fchutgeld van een paard vier, en van een koe drie gulden moeten worden betaald. Niemand zal ©enig kluit, of oprid,, aan de binjien 1. Deel. of

AAL.

of buiten zijde van den dijk mogen maken, zonde?' fchriftelijk confent van Dijkgraaf en Heemraden, op de boete van vier en twintig guldens, te bekeeren een derde voor den Dijkgraaf, een derde voor de gemeenö Dijkagie, en een derde voor den Armen; en zijn de dag<gelden van den Dijkgraaf gereguleerd op - ƒ3 : — : — van den Heemraad op - - - - : 2 : 10 : —• en van den Secretaris en Penningmeester op : 5 : — :.—< Reglement van de Stat. van Holl. 11 Febr. 1729 (a~).

AALMOESSENIERS WEESHUIS, te Amfterdam. De Regenten van het zelve huis, bij request, aan de Heeren Staten van Holland hebbende te kennen gegeven, dat zij.zedert de ereftie van het zelve huis, in eene vreedige posfesfie waren geweest, van te erven die goederen, welken doorPerfonen,in het gemelde huis opgevoed, en zonder kinderen of Descendenten overleden zijnde, wierden nagelaten, doch dat dit recht thans wierd betwist, hebben verzocht en geobtineerd octrooi, om te mogen behouden, en na zich nemen, al het geen zal worden nagelaten bij eenigeperfonen, in derzelver voorschreven huis groot gemaakt, wanneer dezelven zonder kinderen of Desfendenten komen te overlijden, ten ware dezelven, met Regenten .daarvan uitkoop hadden gedaan; als mede om de geringe middeltjes, welken aan de kinderen, die in hetzelve huis zouden worden ingenomen, vóór den tijd hunner inneming, of eigen of aanbeftorven zouden mogen zijn, voor het Weeshuis respeëtivelijk te blijven behouden, daar onder nochtans niet begrepen het geen dezelve kinderen, gedurende hunne opvoeding in het voorfchreven huis, bij erffenisfe, legaten, of giften, zoude mogen verkregen hebben, waarvaa Regenten alleen de vruchten zouden genieten, zo lang de kinderen in het zelve huis worden opgevoed. Réfol. Stat. van Holl. 6 Junij 1733 W-

AALSMEER. De Geburen, zoo in het westeinde als aan denuiterweg tot Aalsmeer, zijn, op hun verzoek,bij requeste aan de Heeren Staten van Holland gedaan, geoétroijcerd, om, wanneer de brug, geJcgen in Aalsmeer in den Uiterweg, tot eene wipbrug zoude zijn gemaakt»

O') Groot Placaatboek 6 d. bladz. Ó2p, ibid, blada. 491.

Sluiten