Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a d m;

ji d &r. n

is daarbij nóg verklaard: dat,zoo'iémand revifie wil verzoeken van eene fententie van het Collegie ter Admiraliteit, alvorens gedeponeerd hebbende twee honderd guldens bij den Secretaris van het Collegie, hij verpligt zal zijn dit verzoek om revifie aan Hun Hoog Mogenden te doen, binnen vier maanden Ha het' pro^ nuncieeren van de fententie, welke twee honderd guldens zullen zijn eene boete voor den Lande, indien dc revifie niet verder vei volgd worde; doch vervolgd' wordende, zullen dezelven tot de onkosten worden gebruikt: dat voorts, binnen twee maanden na degcobtineerde Revifie, de zaak zal moeten worden gebrast tot conclufie en in ftaat van wijzen, en dat binnen een maand daarna zullen moeten worden verzócht Adjuncten , en de zaak vervolgens zoodanig voortgezet,, dat dezelven binnen twee maanden daarna kan worden uitgefproken : dat deze Revifie zal gefchieden bij zeven Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit en zeven Adjuncten; waartoe, in geval het Collegie ter Admiraliteit fterkcr is , alleen zeven uit hun midden zullen worden gecommitteerd'CV). En hebben Hun Hoog Mogenden tot wegneming van eenige twijffeiaehtigheden, in de voorgemelde refolutien, betrekkelijk de revilien van féntentien, zijnde overgebleven, bij nadere refolutie van den 6 Me ij 1642, verklarrd; dat bij het aanteekenen der Revifie in handen van het Collegie zal moeten -worden geconfigneèrd de voorfchreven fomme van twee honderd guldens,'en dat daarvan eene quitantie zal moeten worden gevoegd bij het request aan Hun Hoog Mog. om mandament van revifie te prefenteeren ; zonder dat nochtans daar door eenicre verandering wierd gemaakt in den tijd van vier maanden, binnen welken de interjectie van revilie zal moe, ten gefchieden. En zullen de féntentien, in eas van revifie , over prijzen bij de Collegien ter" Admiraliteit gewezen , executabel zijn onder cautie (£>). En is, bij refolutie van Hun Hoog Mogenden van den 2' [anuarij'1745 ,nopens dezen geltelden tijd vanvier maanden tot het interjeóteeren van revifien, om allen twijffel weg te nemen, goedgevonden' en verdaan', dat die geene, welke z;ch zal willen ftellen Revident vaneene fententie van een der Collegien ter Admiraliteit, binnen den tijd van vier maanden na het pronuncieeren van de fententie, van welke revifie zal worden verzocht, zal moeten verzoeken mandament van revilie, en dat de voorfz. tijd verftreken zijnde',- de Revifie zal gehouden worden voor defert (V). En ingeval 'er bij het opbrengen van een fchip en goederen°verfchillende Perfonen zijn , welken ieder eene bijzondere reclame doen, moeten dezelven, wanneer op hunne zaken féntentien bij de Admiraliteit gewezen zijn, waarvan zij in revifie willen komen, zulks ieder afzonderlijk doen , en de boeten ieder afzonderlijk configneeren. Volgens refolutie van Hun Hoog Mogenden van den 17 Julij 1665 (V). En is, bij refolutie van dezelven Heren Staten Generaal van den 4 October 1Ó67', wegens dc vacatiën der Raden ter Admiraliteit' en Adjuncten Revifeurs, vastgefteld: dat dezelve Raden , Adjuncten Revifeurs, en Secretarisfen zullen genieten

voor

de Equipagïeffieester,zoo wel in zijn rraftemént als

anders, precies gereguleetd zal worden naar zijne Inftructie.—Dat dezelven geene inkoopingen zullen doen dan ter prefertie van de Raden, bij het Collegie daartoe uitdrukkelijk gecommitteerd, noch ook geene verkoopingen of leveringe aan het Land, direct of indirect, op poene van casfatie, — Dat op den inkoop,, invoegen als voren gedaan, geene ordonnantie zalmogen worden gepasfeerd, dan op fpecificatie vandegekogte partijen, inhoudende de quantiteit en qualiteit van de verkogtegoederen, en den prijs,.geverifieerdbij fignature van de Raden, welken over' de koop gedaan hebben , en van den Equipagiemeester, en zullen dezelven niet voldaan mogen worden, dan op eene behoorlijke quitantie van deverkoopers. Dat alle dienden, welken tegen deindruétie zijningevoerd, zouden worden afgedaan.-— Dat de inftructie van den Ontvanger zoude worden gerefumeerd, en zoodanig gefteld, dat hij geene betaling zoude mogen doen , dan op behoorlijke ordonnantie, inhoudende uit welke zaken,, en aan wien dezelve penningen worden betaald. — Dat de Fiscaals en Secretarisfen tottractementzoudengeniet'en, tc Rotterdam, Amderdam , in Noouiholland en te Doccum , ieder negen honderd guldens 'sjaars, en voor huishuur te Amderdam drie honderd guldens, 'te Rotterdam twee honderd en vijftig-guldens, in NoordHolland-twee'honderd guldens, en te Doccum honderd en vijftig guldens, wel verftaaiide zoo zij niet wonen in publicque , of Huizen aan de fteden toebehoorfende, waarvoor zij gcène Huishuur zullen genieten— Hoven welke tractcmenten en huishuuren zij nog zullen genieten het geen hun', bij de inftructien, voor deprijzen en depechen is toegelegd, zonder iets meer te mogen genieten , direct of inoiirect (a).

En op dat, door de abfentie van de Eigenaars van eenige fchepen of goederen, geen nadeel aan het recht zoude worden toegebtagt, om te fustineeren dat dezelven aan Neutralen, Geallieerden of Vrienden dezer Landen toebehooren, en dus niet mogen worden verbeurd verklaard, zijn de termijnen en defaulten , bij refolutie van Hun Hoog Mogenden van den 26 Augustus 1624, van veertien dagen veranderd op een maand, zoo nochtans, dat hij, die zichvoorftelt om de goederen te reclameeren, tot korte expeditie, zich aan den tijd van veertien dagen zal kunnen houden. En is, bij dezelve refolutie, mede vastgefteld; dat de Collegien ter Admiraliteit wierden geauthorifeerd, om na het eerfte default, de Prijzen ,ad opus jus habentium, temogen verkoopen, zoo wanneer zij uit de examinatien van de koopluiden, fchippers'en cognossementen, of anderszins, in hun gemoed zullen oordeelen, dat dezelve Prijzen Spaanfche goederen zijn. En hoewel in deze dispofitie alleen van Spaanfche goederen gefproken wordt, fpreekt het van zeive, dat op gelijke wijze moet gehandeld worden met goederen en fchepen van alle Vijanden dezer Landen , zonder onderfcheid : om dat 'er geene redenen zijn, waarom men ten opzichte van den eenen meerdertoegevenheid zou gebruik en,dan ten opzichte van den anderen Vijand; en om dat de algemeene regul van rechte^ in- dit geval volkomen' van applicatie is : ubi eadem est ratio, idem est jus. — En eindelijk

is

C<0 Groot Placaatboek 2 d. col. 1554.

Ca) Groot Placaatboek 3 d. bladz. 1238,(/>) ibid- bladz. 1239. (c) ibid. 7 d. bladz. 1^24, • Cd) ibid. bladz. 1239.

Sluiten