Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART.

plaats , ort allé inconvenionten voor te komen; ~— dat, wanneer zij gelast zullen worden met eenige partijen van vuurwerken zich te begeven in het Leger, op tochten of in belegerde fteden offterkten, zij-zich met dezelven op beftemden tijd ter gedestineerder plaats, zullen laten vinden, waar toe zij zich zullen mogen voorzien van bekwame fchepen, met kennis van den Commies, over de fchepen last hebbende, zonder meer of groter fchepen te mogen neemen ais zij van noode hebben, op pcene van die zeiven te betalen; —> dat zij voorts geen fchooten met vuurwerken zullen mogen doen dan met behooriijken last, en dat daarvan kennis genomen word bij den Contrarolleur van de Artiiler'j, indien hij daarbij zal zijn, of anderfints door een bekend Commies of Officier; welker attestatien , benevens het bewijs van den last, zij tot hunlieder ontlastinge terftond na eiken tocht, of zo dikwijls maar als zij daar roe vermaand worden, zuilen overïeveren, op pcene van furcheance van hunne gagie, en dat het geene zij niet behoorlijk verantwoorden aan hunne gagien of op hunne perfoonen zal werden verhaald ; — dat zij mede teffens zullen verantwoorden van het kruit, 't welk zij van de Commiefen van de Munitiën geligt hebben, om hunne vuurwerken te fchieten, mits verklaring doende onder hunne hand , en hoe veel fchooten zij gedaan hebben, en welke quantiteit van kruit tot elke fchoot gegaan is; — dat zij voorts zullen toezien , dat de fchepen geladen met hunlieden vuurwerken, in het zeilen altijd agter de vioot blijven, en ftille leggende agteraf aan devlootalleen leggen, en omtrent eenige fteden of huizen zijnde , gefepareerd op ftroom blijven , om geen fchade te veroorzaken , indien daar aan eenig ongeluk overkwam ; — en dat zij geene knechts of Conduaeurs tot hun behulp zullen mogen aanneemen , dan met voorgaande last van den Raad van Staaten, en dat bij den Contrarolleur van de Artilierij, of anderen daar toe te lasten , kennisfe worde genomen van hunnen dienst, en de dagen welken zij daar in gevaceerd hebben.

Wanneer de Kannonniers van Sas van Gent ingïiarnifoen zijnde , zich aan Haar Hoog Mogende bij requeste hadden geaddresfeerd, en daar bij- betaling verzocht wegens het laden en ontladen van fchepen met ammunitie van oorlog, als mede wegens hetladenvan oud ijzer als anderzints, is op den 10 Junij 1728 (>) daarop goedgevonden en verftaan , dat in het zelve verzoek niet kan worden getreden, en dat voorts aan de Comrfiiefen van de Magazijnen zoude worden aangefchreven , dat zij voortaan geene betalinge zouden doen aan de Artilierij bedienden, wegens het laden en ontladen van Artilierij en Munitiën van oorlog , en generalijk wegens arbeid die zij in funate gehouden zijn te doen, waar voor dezelve hunne foldije ontvangen, uitgenomen alleen als zij gebruikt worden in het Laboratorium tot het maken van vuurwerken, het vullen *n ledigen van handgranaten-, en wat daagelijks in het laboratorium meer gefchied.

Wanneer de Collonel vande Artilierij ln het jaar 1735- aan den Raad van Staaten bij Misfive had tekendeni gegeven; dat volgens oud gebruik de Compagnien Artilierij alle twee jaaren. hadden geëxerceerd , 'dochdat ■ , de

00 Groot Placaatboek 6 d. blad& ïè^T'^^'^'^^

ART, 237

de exercitie nu in gee* drie jaren gefchied W-as; dat het van groot nut zoude zijn, dat in die vier Guarnifoenen, als namelijk: Maaflricht, Namen, Doornik en IJperen, in ieder van welken bijna een geheele Compagnie Artilierij legt, de exercitie ook gefchiede met het maken van een Batterij, een ketel tot de Mortieren, worden, Fachines, enz. met al hetgeen verder in tijd van oorlog tot de Artilierij lehoort; en dat voorts de vier andere Compagnien, welke van den anderen verlpreid leggen , naar ouder gewoonte, zouden kunnem worden geëxerceerd, is bij den Raad van Staten bij reiolucie van den 4 Maij des/olven jaars 00 Goedgevonden en_ verftaan : dat de exercitie van de Compagnien Artilierij van twee tot twee jaren zal worden gedaan „ volgens den voorflag van den voorfchreven Collonel . aan we.ken wierd aangefchreven en geauthorifeerd, om 2? Je?:s-<i!ne..,orders ^geven, enuit'sLands Magazijnen de Artillenjbehceften en andere Materialen, welke hij daar toe noodig oordeeld, tc doen uitleveren* en ingevalle in dezelveGuarnifoeneneenigeArtillerijbchoeften, welken zouden noodig zijn , binnen de Magazijnen niet wterden gevonden, dezelve door de refpective Commiefen te doen bezorgen; waartoe de CowtnieJen van s Lands Magazijnen, alwaar het Regiment van den voorfchreven Collonel guarnifoen hielu, worden gelast, om op een fchriftelijke notitie van denzelven SK?Jl^tiHWiJ^?!ftié^, Cn andere Materialen, .Pn I / reVen,,eXerc,tie m re levere». of te bezorgen, en dat ingevalle van inkoop de kosten in hunne rekening souden worden gevalideerd; dat voorts, de! Z t JoiïZfchreven exercitie op de voorgeflclde wijze m verfcheide jaren niet was gefchied, en niet wel ge, dnSH T de P^'»*» *oude kunnen gefchieden* dan onder het opzicht van de Hoofdofficieren van het zelve Regiment, dc Collonel, Lieutenant Collonel- en Major bij .hct doen derzelver exercitiën zoude moeten den'LuhéLitTon t0?" "iS? door dcR CoSi," ïiï^ d? '0"61 e" Major zal wordc" te kennen fS ^'/a 4>t. ue voorfchreven Collonel, dezelvecxerc e gedaan zijnde, van alles een pertinent bericht zoude moeten zenden aan Haar Edele Mogende. — w\ ^a!??eor dezelve Collonel bij-een verhaal aan Haar üctdie Mogende had te kennen gegeven, dat hij de exercitiën invoegen voorfchreven hebbende laten daeu, tot zijn groot leetwezen moest berichten , dat een goed gedeelte Officieren en daar onder, het geen te verwonderen was zelfs eenige, welken in hèt- laatste oorlog hadden geffiend , ofin het. geheel nooit geweeten heb ben oi door de langen vreede vergeeten zijn, het maken van een -Batterij voor het kanon, een hotelvoos de Mortieren,. Trancbeen voor de handmortiers, net prepareeren van de vuurwerken, en net geen verder in

v?J?lt ^ ? T-e en oefle'»-»g van de Artilierij vereisch word ; dat hij de onkundigen en onbekwamen wel met allen ernst had aangemaand, tot betrachting yan hunnen plicht, doeh dat tot het werk vande Artilierij ten minften de. beginfelen cn gronden vai) eenige wetenfehappen vereischt wierden , zonder we ken niemand een bekwaam Officier van de AHillerlf sonde worden ; dat het te wenfehtn ware dat, veYuk rn andere Landen,, zéM hier tl efflRgg Fchoolen voor de Artilierij, wierden opgerecht, om de

■ -__ w: •

ia) Groot Placaatboek 6: cVblada, ^o^*"^^^ ^£3

Sluiten