is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAS.

de onder Majors in de Steeden, en de Majors in de Pot ten zullen het Beddegoed ten minften eens ter week vi fiteeren, en zorg dragen dat het rein gehouden en we gade gefiagen worden ; en zoo het eenige reparatie noo dig heeft, de Commifen daarvan aanftonds adverteerei welke de reparatie ten eerften zullen moeten bezorgen Zoo lang 'er geen Lakens cn andere Meubelen zullci bezorgd zijn in de Barakken , zal ieder Ruiter o b °?at" > Waar van 'er twee zullen leggen in iede iiedftede, weekelijks betalen een ftuiver cn eer hall, welke zullen ontvangen worden in de Steden dooi de Commifen , en in de Forten door de Majors, met las om /het geld over te brengen aan dc Commifen in d( Steeën; — de betaling zal weekelijks gefchieden dooi derclpeCiive Ritmeesters en Capiteinen met contant geld en zoo dezelve in gebreeken bleeven van die betaling, oi van de vergoeding van het vermiste of bedorven Beddegoed, zullen dezelven op de eerfte requifitie van den Commis, door den Gouverneur of Commandeur van de Plaats bedwongen worden bij arrest; — de penningen van dezen, ontvang zullen gebruikt worden tot onderhoud en reparatie van het Beddegoed, en tot het aanmaken van nieuw, op ordre van Hun Edele Mogenden; — de Commifen zullen houden goede aanteekening van hunne ontvang en uitgaaf, en daarvan alletwee jaren de reekening overbrengen, te gelijk met die van hun onder hebbende Magazijn ; — Voorts, zullen zij gehoudeuzijn alle half jaren te leevercn een ftaat van ontvang en uitgaaf aan de Heeren Hun Edele Mogenden Gecommitteerden gaande op de vfiratie der Fortificatiën en M. gazijnen, en ten allen tijden daar van opening te geven aan de refpective Gouverneurs en Commandeurs, zonder dat die echter zullen mogen disponeeren van het geld dat in kasfa za! zijn.

Bij Refolutie van den Raad van Staten, van den 28 Meij 1745 O) is gearrefteerd een Reglement, waar naar de Militie van het Guarnifoen re's Hertogenbosch, in de üankken aldaar gelogeerd wordende, zich zal moeten gedragen, bij welke Refolutie aan den Gouverneur, en bij zijne abfentie den Commandeur is gelast het zelve te doen publicecren daar het gebruikelijk is, en de hand te houden aan de nakoming van het zelve, in het bijzonder zorge re dragen , dat de halve ftuiver, daar bij gemeld , door de Militie regulier worde betaald, en verder dat aan den Magiftraat te 's Bosch zal worden aangefchreeven, dat zij de conditiën wegens het onderhoud der Fournitures moeten amplieeren met in ieder kamer te leevcren, een Blaker of Kandelaar, dat zij voorts tot informatie van den Gouverneur of Commandeurof Commandeerenden' Officier van de Stad, aan denzelven moeten ter hand ftellen copie van de conditiën van aanbeftecding, en bij nieuwe aanbefteeding het zekc obfervceren; zonder daar in eenige verandering te maken , als met overleg van den Gouverneur of Commandeur. Zijnde het daar bij gearrefteerde Reglement van dezen inhoud: Eenige Militie, binnen de voorfz Stad komende, om aldaar Guarnifoen te houden, en gelogeerd wordende in de Barakken, zullen de Aanneemers van de Fournitures en Utenfiles, ten overftaan van een Officier, daartoe door den Gouverneur of

f^e^^^T***** aande voorz- HWfE ' der7e"f,schtü quantiteit van Matrasfen, Hoofdpeuluwen ,. Deekens, Slaaplakens,, en Handdoekenf, go-

lijk

00 Groot Placaatb. 7 d. bladz. 276,

B A R. 333

" AJ'kui.0k Tang' VuuifchoP. 'jzerc Blaker, of Kandelaar, ■ Aschbak, de noodige Banken en Bedftecden, alic behoor1 lijk geconftitueerd, cn zulks onder Recepis van den Rc- giments Quartiermeester, of ander Officier van wegens het

1 Regiment daar toe gefteld; de Slaaplakens, om de

. vier wecken, en dc Handdoeken om de agt dagen ver1 fchoond, en tegen de gebruikte ver wisfel d wordende, zuli len aan de Aanneemers delaatften onbefchadigd weder moeten worden uitgegeven; — de Gouverneur of Commandeur zal aande voorn. Aanneemers, op hunne requifitie, van tijd tot tijd , en particulier bij vertrek van eenige Mi• iitie uit het Guarnifoen, een Officier van het Guarnifoen toevoegen, om de Barakken de Fournitures en Utenfileste vilitceren en ingevalle als dan van dezelven iets bevonden word vermist te zijn, zal hetzelve door den Ritmeester, . Cap.tein, of Commandeerenden Officier van de Compagnie moeten worden vergoed, ter tauxatie en moderatie van onpartijdiger], welken door den Gouverneur ot Commandeur bencevens de Magiftraat daartoe zullen worden gecommitteerd; — gelijke vergoedimre zal moeten gefchieden, zoo iets zoodanig mogt gefchëurd of bedorven worden, dat het niet te repareeren is , doch zoo het kan gerepareerd worden, zullen de onkosten van de reparatie en minder waarde alleen behoeven voldaan

tCi T°r,d,en ' voor het get,ru'k der Fournitures

zal. de Militie weekelijks moeten contribueeren een halve ltuiver per Man, te weeten, na rato van de hoofden die de Compagnie buiten de Opper-Officieren en Manlcbap die niet op de monftering word vertoond, fterk moet zijn; welke halve ftuiver Compagnies ge wijze zal worden betaald, zoo als bij Hun Edele Mogenden Kefolune van den 6 Julij 1.744 is verftaan met opzicht tot het Guarnifoen van de Grave, en zal die betaling geiehieden aan den geenen, die van wegen den Magiltraat daartoe zal worden gecommitteerd ; —— de Ritmeesters , Capiteinen of Commandeerende Officieren van de Compagnien jn gebreeken blijvende de vooifz betaling gelijk ook van de vergoeding van de vermiste of bedorven Fournitures of Utenfiles, te doen, zat de. Gouverneur of Commandeur dezelven daartoe bedwingen.

Nog heeft deRaad van Staten op den 7 Augustus 1750 00 gearrefteerd een Reglement, waarnaar de Militie van het Guarnifoen van de Willemftad , in de Barakken aldaar gelogeerd wordende, zich zal moeten gedragen, van dezen inhoud .-. Eenige Militie komende in de voorn. Stad, om aldaar Guarnifoen te houden, gelogeerd wordende in de Barakken of Cafernen , zal de Magiftraat, ten overltaan van een Officier, daartoe door den Gouverneur te committeeren, aan de voorz. Militie doen uitleveren de vereiscate quantiteit van Stroozakken , Matrasfen , Hoofdpeuluwen, Deekens, Lakens en Handdoeken, gelijk ook Aschbak, Tang , Vuurfchop . ijzere Kandelaar, de noodige Banken, Bedfteeden , Tafel, Kapftok, alle, zoo als dezelven zijn geconftitueerd, en zich in de Barakken bevinden , en zulks onder Recepis van den Re?iments Quartiermeester, of, zoo hetgeen Regiment is, maar een of meer Compagnien of gecommandeerd Volk , ran dc refpective Capiteins of Commandeerende Officieren-, :en overftaan van een Officier, daartoe gecommitteerd

ioor den Gouverneur van de gem. Stad; - de SJaaplar

eens om de vier wecken , en dc Handdoeken om de agt da-

00 Groot Placaatb. 7 d.. bladz. 454, Tt3