is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 * r Ê'

voor dezen geëmaneerd; wordende de HeeréU Gedeputeerden, gaande op de aanftaande verpachtinge in de j-espeftive Steden en Quartieren van de Provincie, geordonneerd ' den inhoude van deze Refolutie en Placaat' aan allen en een ieder bekend te masken, en fpeeiaal <1e Brouwers en Pachters van dit middel de punclueele obfervantie van dien aan te bevelen , zonder daar tegen , direct of indirea, door compofitie, oogluikinge of vermindering van impost, of aan de winkeltjes zwaarder Bier als Iferel uit te geven, te doen, of te gedogen gedaan te worden, en daartoe dezelven fpeeiaal te beëedigen, met bijvoeging ten aanzien van de Brouwers, dat zij ook belooven en zweeren zullen, geen Bier uit hunne Brouwerijen te laaten gaan, ten zij daartoe een billiet zal zijn getoond, en op dc vaten gefiagen, dat hetzelve Bier, conform deze Ordonnantie, is verim$>ost geworden, door de onderfcheiden Perfoonen in dit Placaat uitgedrukt; en zoo wat Brouwer zich zoude te zoeke maaken, of weigeren zodanigen eed te doen, dezelve alsdan in naam van deze Vergadering, aanftonds van zijne neringe te fuspendèeren, zonder daartoe wederom te mogen worden geadmitteerd,door wie het ook zoude mogen zijn, voor dat hij zal hebben verklaard den inhoud van dit Placaat in alle zijne deelen getrouwelijk te zuilen nakomen , en zulks meteede hebben beloofd en bevestigd, waartoe de Magiftraaten van de Steden, des noods en verzocht zijnde, de dwingende hand zullen leenen, zoo als de Heeren Gedeputeerden, in naam van de Heeren hunne Principaalen, hebben beloofd, dat hetzelve in voegen voorfz., «net allen ernst, ieder in deu zijnen, zal worden nagekomen en geëxecuteerd, waartoe de Officieren in de eerfte plaats wierden gelast hun ambt en plicht

wel waar te neemen. * De Heeren Staaten van

Zeeland hebben, bij Refolutie van den 21. Maart 1690 O), goedgevonden en verftaan, ten overvloede ie verklaaren, dat 's Lands gerechtigheid ook mede aver de Bieren moet worden betaald ter plaatfe daar .de uitrustinge der fchepen gefchied, het zij dezelve jn de havens of op ftroom zijn leggende, en niet op -zodanige plaatfen daar dezelve Bieren zouden mogen •zijn gebrouwen, en van waar dezelven worden vervoerd, om aan boord gebragt te worden, waaromtrent de Pachter van zodanige Stad niet verder gerechtigd blijft als tot het gewoonlijk billietgeld naar cosaume. Welke Refolutie, op den 7 December 1601 fJO, op deze wijs is geïnterpreteerd: dat, nopens dc fche■pen , waarvan de repartitie nog niet was gefchied, zoude moeten worden geobferveerd, dat de waaren van rconfumtie, welke bij S Lands Capitainente water zuilen /worden gehaald, het recht betaalen zullen aan den "Pachter ter plaatfe daar binnen deze Provincie de waaren zullen worden afgehaald, waarmede de Pachter ter piaatfe van de uitrustinge der fchepen zich zal moetien vergenoegen, ter tijd toe dat de repartitie van ■'s Lands fchepen, en waar die zullen havenen, zal zijn vastgefteld, zullende inmiddels over geene middelen ianogen worden gecompofeerd, waartoe de Pachters, jsufks gerequireerd wordende, den eed zulien moeten doen; met intcrdiaie aan 's Lands Capitainen, om zich direct of indirea over eenige middelen tot zodanige

com-

(a) Groot Placaatboek, 4 d, bladz. IJ29. (J>) ibid. blad^. nai.

B I Ë.

compofitie in te laaten , en daar over verdacht wow dende, zullen gehouden zijn zich bij eede te zuiveren.

Op den 20 Maart 1687 (a) hebben de Heeren Staaten van Zeeland vernietigd de voor hun-verleende permisfie, om Scharrebier met zemelen en kort meel te mógen maaken; en verboden, dat niemand in de Stedetfoften platten Lande, behalven alleen die pubiique Brouwneringe 'doen,'eenig water tot drank of fmaak van eenigerhande Eier, klein of groot, zullen mogen brouwen, maaken of prepareeren in hunne huizen, fchtiuren of elders, op welke wijze, en onder-welk pretext hef ook zoude mogen zijn, direa ot indirea, op pcene dat de geene die bevonden zoude worden eenig water op' deze of geene wijze te hebben gebrou- • wen, gekookt of gereed gemaakt, om, in plaats van Bier gedronken te worden, daarover als een 1'niudateur van 's Lands 'middelen za! worden geftraft meteen boete van Vier honderd gulden , waarin niet alleen zullen vervallen dc Brouwers en Toemaakers van zodanig vocht, maitr ook alle meds-helpers, die hunne huizen of andere commoditeït'daartoe zullen hebben geleend; met macht aan de Officieren en Pachters, om de huizen en plaatfen ten platten Lande, waarop fiffp'icfe valt, dat zodanig brouwen en toemaaken zoude gefchieden , ten allen tijden -te mogen gaan vifiteeren, ook in de Steden met voorgaande kennis van den Burgemeester of Wethouder, eri ardasf eenig klein of groot vaatwerk met zodanigen gebrouwen en toegemaakten drank bevindende, ofookeenige ketels, tobben , bakken',, kannen of potten, tot het prepareeren van dien drink nodig of aireede gebruikt, dat alles te mogen met zich neemen,'of wel ter plaatfe daar zij het vindeat verbreeken en onbruikbaar maaken, en voorts den Brouwer en Toemaaker van zodanigen drank, re faamen met zijne mede-helpers, zoo die agterhaald kunnen worden, en vooral het hoofd van de Familie, hetzij Man of Vrouw, zullen moeten aanklaagen als Fraudatetirs van' 's Lands gemeene -Middelen, tot de boete van vier honderd gulden, hier voor geftatueerd; en vermits aan de Heeren Sta3ten klachten waren gedaan, dat de Brouwers zoo Hechten Bier naar de prijs komen te brouwen, niettegenftaande het koorn iaag van geld was, wierd aan dé Brouwers'daarbij wel expresfelijk geordonneerd zich in dezen ten genoegen van de goede Ingezetenen te beteren, en vervolgens door het ftorteti van meer graan dikker en fmakelijker Bier naar zijnen prijs te brouwen , of dat dezelven, bij gebreken van dien, zouden worden gebragt onder een goed reglement van Bierbrouwen: " ' ,

■ De Heeren Staaten van Zeeland hebben, bij Placaat van den 12 September 1757 O», geftatueerd, dar geene Bieren, voor zonnen opgang, of na zonnen ondergang noch des zomers noch des winters, ten plaiten Lande zullen mogen worden vervoerd, onder welk voorwendfel, hetzij van verre afgelegenheid der Plaats, of onbruikbaarheid der wegen, of om welke andere redenen of' pretexten het zotfde mogen zijn; op verbeurte van zodanige Bieren, en van de wagens, karren en paarden , waarmede de vervoering gefchied of gefchied zal ziin; en daarenboven eene boete van twee honderd gulden, ten lasten van den Brouwer, uit wiens 0 Brou»

O) Groot Placaatboek, 4 d. bladz. 1109. Q) Nederl. Jaarboeken if$& bladz. 108a,