is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B I fi.

Brouwerij het Bier dus ontijdig zal zijn vervèèrd' én nat boven en behalven de boeten en pcenen bij de generaale en particuliere Ordonnantiën, tegen de Fraudateurs van de gemeene Middelen geftatueerd, bij aldien bevonden wordt dat van het voorfz. Bier den impost en het bilhetgeld is gefraudeerd; de voorfz. verbeurten, boeten en pcenen te appliceeren, zoo ten behoeven van den Aanbrenger, als van den geenen die de aanhaalinge en calange zal doen ,(zoo, en in diervoegen als ■daaromtrent bij de Placaaten en Ordonnantiën is gedisponeerd. B

Nog hebben de Heeren Staaten van Zeeland, op Öen 10 October 1772 O), een Ordonnantie op den impost van alle Bieren en Mol vastgefteld, behelzende: dat de ColleQeurs, zoo in de Steden als ten platten J.aude tot het ontvangen van dezen impost gequalificeerd, voortaan van alle foorten van Bieren en Mol, ponder onderfcheid van prijzen, voor impost, ten behoeven van den Lande, boven het geen de Steden daar. op mogen ftellen, zullen ontvangen van ieder ton als volgd: Ten eerften, van de Bieren en Mol, welkebinnen Zeeland, zoo in de Steden als ten rdatten Lande gebrouwen, worden ingellagcn , van de "Burgers voor den grooten impost twee fchellingen agt grooten, voor de Renderen een fchelling vier grooten; van de Tappers voor den grooten impost negen fchellingen voor de Renderen twee fchellingen drie grooten; Tentweeden, van de Bieren, in de Provincie van Holland en .West-Vriesland en van Utrecht respective gebrouwen .en binnen deze Provincie ter confumtie ingebragt, voor de Hollandfche Bieren , van de Burgers voor den grooten impost zes fchellingen tien grooten, voor de Rentieren drie fchellingen vier grooten; van de Tappers voor den grooten impost vijftien fchellingen, voor de Kentieren drie fchellingen negen grooten, van de Utrechtfche Bieren, van de Burgers voor den grooten impost zeven fchellingen vier grooten, voor de Renderen drie fchellingen agt grooten ; van de Tappers voor den grooten impost zestien fchellingen vijf grooten, voor de Rentieren vier fchellingen en eenen groot; Ten derdenvan alle vreemde Bieren en Mol, welke in de andere Provinciën, of onder het Resfort van de Generaliteit, in Braband of elders gebrou wen, binnen deze Provincie ter confumtie worden ingebragt, van de Burgers voor den jgrooten impost zes fchellingen agt grooten, voor de Renderen eene fchelling vier grooten, van de Tappers -voor den grooten impost twaalf fchellingen, voor de Renderen twee fchellingen drie grooien; Ten vierdenvan de Uitheemfche Engelfche, Luikfche en Hamburg^ fche Bieren, zonder onderfcheid, van de Burgers vot>r den grooten impost een poade vlaams, voor de Renïieren twee fchellingen, van de Tappers voor den grooten impost twee ponden vlaams, voor de Rentieren twee fchellingen zes grooten; en ten vijfden van een Oosters vat Jopenbier drie ponden, meerder of minder quantiteit naar advenant, voor de Rentieren twee fchellingen; doch dat ten faveure van de fchamele Ge- < meente van allen impost vrij zal blijven, het Dun-, .Kuit-, of zogenaamde Scharrebier, niet hooger maar j Wel minder dan tot een daalder'de ton verkogt wor- < oende, mits hetzelve niet anders moge worden ge- 1 naald dan in vaatwerk met cénen bodem, of ook wel >

met

00 Nederl, Jaarboeken 1773. bladz, 1254. ■

B I E. 44£

Biêt tweê bodefflèn, alleen mef een ftroowisch ea geenzmts met een bons geftopt; — dat alle ScheepsCapiteinen, Schippers en Stuurlieden, die tenOorlogv Koopvaardije of ter Visfcherije, zoo binnen als buiten Du ns, over Zee vaaren, mitsgaders alle binnenlandfehe Schippers, voor zoo verre hunne confumtie binnen boord aangaat, van elke ton Voor impost zullen' betaalen alleen zoo veel, als hier boven, ten behoeven van dc Rentieren is gefteld, namelijk agt ftuivers. van elke ton boven het billiet, grooter of kleiner quantiteit naar rato; dat van den voorfz. impost niemand zal zijn geéx'meerd dan alleen de Prins vart Orange, Schotfe 'Natie te Veere, alsmede alle Weeshuizen, Gasthuizen, Oude Mannen-en Vrouwenhulzen, Tucht- en Simpelhuizen, en voorts die bij particuliere Octroijen daarvan zijn vrijgofteld, of zuilenworden, welk voorrecht ook genieten zullen,de Officieren van de Munte, om jaarlijks, vrij van impost, te mogen inflaan, ie weeten de Muntmeester agttien tonnen Bier, mits ten zijnen huize eonfumeerende, de Waardijn twaalf tonnen, Esfaijeur agt tonnen, de Stempelfnijder zes tonnen, de Klerk zes tonnen, Conchierge agt en veertig tonnen (zullende deze vrijdom bij de Weduwen der voorfz. Perfoonen, geduurende haaren Weduweiijken ftaat, geprofiteerd mogen worden) de Munters ieder'zeven tonnen, mits dezelven zich gedraagen aan het gean bij de Refolutie van den 5 September 1757, dezen aangaande, is geftatueerd. en niemand van de voorfz. vrijgeftelde Perfoonen eenig; Bier aan eenen anderen geeve of overlaate, noch gelagen zetten , op verbeurte van den vrijdom ; (Bij welke Refolutie van den 5 September 1757 (d) bepaald is; dat wanneer de Munters &c. eenige confumabele? waaren zoude willen inflaan, zij telkens gehouden zouden zijn dezelven aan de respective Pachters of hunne Collecteurs aan te geeven, en aan denzelven te vertoonen een billiet, door den Muntmeester eigenhandig ondertekend, met verklaaring dat de voorfz. waaren voor iemand, actueel in de Munte werkende„ worden opgedaan; met uitdrukkinge van den naam van den Perfoon, voor wien dezelven moeten dienen, des dat zodanige Aangeever mede verplicht zal zijn van al zulke waaren, als hij tot zijne confumtie zal willen inliaan, bij den Collecteur der geftempelde» billietten te ligten cn betaalen een behoorlijk billiet volgens de Ordonnantie) echter zal de Conchierge binnen de Munte mogen tappen voor die van den Sermente, mits door denzelven, binnen den tijd van agt dagen na den inging van de collecte, den behoorlijken eed zal worden gedaan in handen van den Officier; en dat voorts van den voorfz. impost nog vrij zullen zijn alle Bieren, die voor Koopmanfchap verzonden worden, en waarvan het licent is betaald; — dat tot ie invordering of collecte van den voorfz. impost in le Steden en ten platten Lande, daar het nodig zal betonden wordèn, Collecteurs zullen worden gefteld, iie den voorfz. impost zullen ontvangen van alle Bier, lat uit de Brouwerijen of Bierfteekerijen zal worden ngefiagen, om in deze Provincie of in de fchepen geonfumcerd re worden, en daarvan houden een pertilent Boek of Register, met dagen datum , de grootte an iedere Partij, die ingeflagen wordt, met expresli»

van.

00 Nederl. Jaarboeken 1757. biadgj ioS^ Kkk 3