is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

446 B I Ei

van den naam van den geenen, aan wien de uitflag ge- c ichied; op pcene dat van ieder billiet, het geen bevon- c den wordt niet met hun boek te accordeeren, zij ver- i beuren zullen een fomme van vijf en twintig g«^d.en » 1 doch zoo zulks ter kwaader trouwe mogt zijn geichied, i «uilen dezelven daarenboven dadelijk van hun Ambt i ■ls Colle&eur worden geremoveerd; — dat de Collec- i teuts zullen moeten acht geeven , dat geen Bier werde < afgeleverd als on een behoorlijk bilhet, conform de i Ordonnantie van den 21 September 1756 op het middel j der geftempelde billietten , inhoudende dejuiste quantiteit Bier, welke daarop zal worden afgeleverd, den dag cn datum wanneer zulks gelchied, alsmede den naam van den Perfoon, voor wien, met uitdrukking ot hij den Burgers of Tappers impost heeft betaald; welke billietten in de Steden, daar men gewoon is beëedigde Zcegelaars te gebruiken, alvorens de Bieren worden afgeleverd , met inkt of roodaard doorgeilagen, of ten halven gefcheurd, en daarna op de biervaten gehegt zullen moeten worden, opdat bij de vervoering van het Bier zoude kunnen blijken dat de impost behoorlijk is voldaan, op pcene van twintig gulden, te verbeuren bij den geenen, die, zonder dit geobfervcerd "te hebben, eenig Bier zal hebben afgeleverd en vervoerd; en zullen in de gemelde Steden dezelve Zegelaars aan de Brouwerijen, Dij de aflevering der Bieren prefent moeten zijn, om de billietten met inkt of met roodaard doorgeflagen, of ten halven gefcheurd, met het Stads Zegel op de biervaten te verzegelen, en wel toe te zien dat de Bieren die afgeleverd worden, met de billietten overeenkomen, op een boete van twintig culden voor elk billiet, dat bevonden zal worden niet doorgeflagen of ten halven gefcheurd te zijn, en voorts dat in cas door de nalatigheid der Zegelaars eenigen misfla" wordt begaan, dezelven op de gefundeerde klachten der Colleaeurs vau hun Zegelaars Ambt zullen worden geremoveerd, en andere in hunne plaats gefteld; al hetwelk de Colleaeurs zoo veel mogelijk zullen nagaan, en voorts zorge moeten draagen, dat geen Bier werde afgeleverd .zonder of voor minder impost, .als hier voor is bepaald, als ook dat van de vergunning van den minderen impost op de Scbeeps-bieren treen verkeerd gebruik gemaakt werde, op pcene van •paar bevind van zaaken te worden gemuteerd ot van

de collecte ontzet; dat alle de geenen, die eenig

jïJier zal willen inleggen, zulks niet zal mogen doen, jzonder alvorens een billiet gehaald, en daarop bij den Colleaeur zijner woonftede den verfchuldigden imposi ibetaald te hebben , ten ware de Brouwer of Bietfteeter op zich wilde neemen, om met kennis van der jColleaeur, nevens het geld voor het billiet, ooi den impost te ontvangen, en volgens de behoorlijk 1 billietten aan den Collecteur te verantwoorden, 01 pcene van twintig gulden voor elk vat Bier, te betas len bij den geenen, die, contrarie deze ordre, eeni Bier zal hebben ingeflagen ; — dat niemand eenig Bic 'zal mogen verimposten op eens anders naam, vei min hetzelve in eens anders huis doen inlegger of in eenigerhande manieren, met vaten, kruiker .of andere inftrumenten, aan Tappers, Herbergiers 1 anderen , bij dezelven inwoonende, overdoen opeen bete van hondert gulden; en ingeval van gegronde fuspici .zal het den Colleaeur, met kennis van eenen der Heen Burgemeesteren, in de Steden, en buiten de Steden m IfWs van den Officier, iemand vao bet Gerecht, of s

i

B ÏÈ.

rëtaris aldaar, vnjïtaan, om, geadfifteerd met een geualificeerd Perfoon of met Notaris en Getuigen, zoo[anigè Huizen, van weike hij vermoeden van fraude leeft, te doorzoeken , om te weeten, of zoodanige Bieen, als op derzelver naam zijn aangegeven, aldaar zijn ngebragt, zonder dat tegen zoodanig onderzoek eenige eiiftentie zal mogen worden gedaan, op de boete van vyt mi twintig gulden; en de aangegeven Bieren aldaar niet rwonden wordende, zal die Perfoon verklaringe moeten ?even, of zulks met zijn weeten is gelchied, en waar die Sieren zijn gebleven, op gelijke pcene; — dat niemand 7 tl vermogen eenige Brouwers-tonnen of vaatwerk in eeniger manieren te befchadigen, of agter te houden, veel min te vernielen óf onbruikbaar te maken, op pcene van vut en twintig gulden voor dien geenen die aan zoodanig misbruik van Brouwers vaatwerk fchuldig zal bevonden worden ;— dat, behalven de Brouwers, die pubiique Brouwneeringft doen, het aan niemand in de Steden of ten platten Lande zal gepermitteerd zijn eenig Water tot Drank ot ImaaK van Bier te mogen brouwen, kooken of preparceren binnen zijn huis, of daar buiten in groote of kleine quantiteit op welke wijze of onder welk pretext het ook zoude mogen zijn, direa of indirea, op een boete van zes hondert gulden, te verbeuren bij den geenen die daar aan fchuldig bevonden mogt worden ,s in welke boete zullen vervallen niet alleen de Brouwers en Toemakers van zodanigen Drank, maar ook allen die daar aan ae hand geleend hebben; wordende de CollcQeurs geauthorifeerd , om met kennis van eenen der Heeren Burgemeesteren in de Steden, cn buiten de Steden met kennis van den Orticier, iemand van het Gerecht of de Secretaris aldaar, ten allen tijden te mogen vifiteeren de Huizen, waarop zware fuspicie valt, dat Bieren, gebrouwen of gekookt worden, zonder dat daar tegen eenige oppofitie zal mogen worden gedaan; en op dat het voorfz. te minder zoude kunnen worden geëludeerd, zal niemand eenig Mout of Hoppe in mindere quantiteit mogen koopen ot yeikoTjen, de Bierbrouwers daarvan alleen uitgezonderd, dan met een last Mout, of een Baal Hoppe teffens, op pcene van vijftig gulden te verbeuren, zoowel bij den kooper als bij den verkooper; - dat de Brouwers geen Bieren zullen mogen vaten of doen vaten, het zij voor zich zeiven of voor Particulieren, die hun eigen vaatwerk.zouden willenFebruiken,dan in tonnen, halve vaten, vierendeelen of agterdeelcn, welk vaatwerk eerst geeikt zat moeten zijn bij den gezwooren Ykmeester, op dejuiste maat van de Biertonnen, de vierendeelen gereekend op 18 a 10 ftoopen, Middelburgfche mate, zonder dat dit . meerdere als 18 ftoopen in confequentie zal mogen worden getrokken op de halve vaten en tonnen , echter zoo

- dat, volgens die proportie, de Bier-fustagien overal in i de Steden en ten platten Lande in den Eik egaal zullen > worden gefteld, te weeten de tonnen tot 72 en de halve

- vaten tot 36 ftoopen; — des zullen geen van de voorfz. , vaten, om tot Bieren gebruikt te worden, het zij by de r Brouwers of bij Particulieren, die hun eigen vaatwerk ■I zouden willen gebruiken, in de Brouwerij mogen worden

ingebragt, voor en aleer dezelven zullen zijn geeikt en ; gebrand, alles op een boete van vijftig gulden >f beuren bij den Brouwer voor ieder vat, dat hij 0"fel™ . gebruikt en uit zijn Brouwerij zal hebben l^'g£Vj£ van gelijke vijftig gulden bij den geenen, die= hetzelve in deSrouwerij £l hebben gebragt, boven het Bier^ dat ut de ongeeikte vaten gefiagen zal zijn; doch hier van worel den \fomürft&m& Bieren, welke gevaat zulien 9*