Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B O V*

BOV.

kers én hiedégelnterffgfeerden, wie het oofe zoude ffloi gen zijn, waarbij wijders aan alle uitgeveonde ianden, gronden en wateren, ingevolge het voorfz. Reglement in den te leggen ringdijk te fluiten , en aan alle huizen en gebouwen, binnen of op denzelven te ftellen of te bouwen, mitsgaders aan alle landen, grond er, wateren en gebouwen, tot het flaan van den Ringdijk, het fchieten der Ring, en andere flooten, als mede tot de watertochten, uitwateringen en Boezems, en generaallijk aan aile werken en werktuigen van de gantfche droogmakerij, en zuiks zonder daar onder te begrijpen de tegenwoordige en nog ongcveende Landen en Huizen, welken in den voorfz. Ringdijk niet zuilen worden getrokken, en tot de voorfz. Droogmaakerij niet gebruikt, of gedemolieerd zullen worden; van welke ongeveende Landen, en niet te deinolieeren Huizen,zo ras doenlijk zullen worden gemaakt, en ter Financie mitsgaders ter Secretarij van Amftelveen, overgebragt pertinente lijsten, vervattende dezelve mergentalen en huizen , en het beloop van de verpondingen derzelven, om dezelven dien conform te doen invorderen, en aan het gemeene Land te betalen, op den voet zo als tot hier toe is gefchied, met de voorfz. uitzondering is verleend vrijdom van alle zo ordinaire als extraordinaire verpondingen, hondertfte en twee hondertfte , mindere of meerdere penningen , des dat voor het ingaan van dezelve vrijdom, zal moeten worden geformeerd en ter Financie overgegeven, fpecifique en behoorlijk gecertificeerde lijsten van alle landen, gronden, huizen en gebouwen, welken de voorfz. vrijdom zullen genieten, mitsgaders van het beloop der verponding van alle dezelven ;als mede vrijdom van den40penning en 10de verboging van alle alienatien en hijpothecatien , de voorfz. droogmaking concemeerende, mitsgaders van de imposten van oor- en boomgelden, bezaaide Landen , grove waaren en van het koehouders zoutgeld, voor zo veel de taux van de koeijen aangaat, en niet van de familien of huishoudingen, alles voor den tijd van veertig jaren , aanvang noemende met het eerfte jaar dat de vruchten van de drooggmaakte Landen getrokken en genooten .zijn: mits dat daarvan insgelijks behoorlijke certificatie ter Financie zal moeten worden overgeleeverd, en behoudens ook dat, onverminderd de vrijdom van de collective middelen, den inhoud van de generale en particuliere ordonnantiën op die middelen gemaakt, zo ten opzichte van het halen van billieten, en het laten doen van aanteekening, als andere precautien preciefelijk zullen moeten worden nagekomen, op de pcenaliteiten daarin gemeld; en dat over zulks de befchrijvingen van de befchreven middelen over de Landen in de bedijking begreepen, zullen moeten gefchieden, even als of zij geen vrijdom kwamen te genieten, cn betaald het recht van de ongezegelde billietten , daartoe noodig, dat ook de af- en aanfehrijving ,precifelfjk zal moeten worden naargekomen: — en dat om verder alle misbruik voor te komen, jaarlijks in de maand Meij zal worden gedaan eene Publicatie door Schout en Gerechte van Amllelveen, en alomme in den Ring der bedijking geaffigeerd; waarbij ten lasten der nieuwe bedijkinge beloofd Word eene prjemie van drie hondert gulden, te betalen aan den geenen, welke weet aan te toonen een Perfoon, die misbruik van de voorfz. vrijdom in den Ring der bedijkinge over het loopende faifoen heeft gemaakt; des mede dat van het koehouders zoutgeld geen vrijdom zal werden genooten, ten zij bij het groot billiet kome te blijken dat de taux van de familie ten vollen is afbetaald J mm

taald; —• voorts nog voor gelijke veertig jaren vrijdom van de hondertfte en twee hondertfte penningen van de capitalen, welke tot het maken van de Dijkagie of eenige werken van deze Bedijking zulien worden genegotiëerd , des dat van die capitalen ter Financie zal moeten worden overgegeven een pertinente lijst, met een daarondergeftelde verklaring van de Gecommitteerden tot deze Droogmakerij, dat de capitalen, in dezelve lijste vervat, effectivelijk tot droogmaking en bedijking van de voorfz. Polder en werken, daartoe noodig, alleen zijn genegotiëerd ; voorts nog gelijke veertig jaren vrijdom van de novale Tienden, en van de Graaflijkheids en andere Gemeene- Lands Tollen, voor alle de materialen, die tot het maken leggen, hermaken en herleggen, van Dijken, Molens, Sluizen, Verlaten, Duikers en Wegen, tot den aanbouw van Huizen en andere Gebouwen , en generalijk tot alle werken en werktuigen van en tot de bedijking en droogmaking behoorende, of op en binnen dezelve gebruikt zullen worden ; — waar bij voorts de fupplianten wierden geauthörifeerd, om van de Gerechten van Amftelveen te vorderen zodanige Penningen , als wegens ftuivergeld onder dezelven wegens deze Polder in kas zijn , mits dat dezelve Penningen tot deze Droogmakerij worden geëmploijeerd , en gevolgeiijk behoorlijk verantwoord, en daar van vervolgens aan Gecommitteerde Raden en het Collegie van Amftelland kennis werde

gegeeven; wijders met ordre aan de gezamenlijke

Droogmakers, alle de geabandonneerde Landen, Gronden en Wateren , zo die geenen, die bij eenige Refolutie verftaan mogten zijn aan de Graaflijkheid te zijn vervallen, als die geene, die door hunne eigenaars zijn geabandonneerd , en nog geabandonneerd mogten worden, voor hunne rekening te moeten aanneemen en droogmaken; en met permisfie aan Droogmakeren, om in den gemelden Bovenkerker-Polder, op tauxatie van den Gerechte van Amftelveen, te mogen aanflaaii zodanige Gronden; Landen en Gebouwen, als zij tot het leggen, maken en onderhouden van Dijken, Vaarten, Wegen als anderzints noodig zullen hebben; voorts met authorifatie op de fupplianten en hunne fuccesfeuren, om tot verval van de kosten van de vaart, door hen te maken langs het groote loopveld tot in de Amftel, bij forme van Gabellen te mogen heften aan de te maken verlaten, van ieder turf- pont of dergelijk vaartuig, een ingelande of inwooner toebehoorende, in het uit en invoeren telkens een en een halve ftuiver, cn een vreemd man toebehoorende drie ftuivers; van een Praam, een ingelande of inwooner toebehoorende eene ftuiver, en een vréémden toebehoorende twee ftuivers; en van een boere-of ftijgerfchuit, een ingeland of inwooner toebehoorende .een blank, er; een voeemden een en halve ftuiver; en van een fpeelfchui't, weifchuit of vreemde visfehuit drie ftuivers ; — en eindelijk met authorifatie op Gecommitteerden van Voorfz. Droogmaking en Polder, en die geenen die fuccesfivelijk zullen aankoomen, om zodanige Molens, Sluizen, Verlaten, Watertochten, Uitwateringen, Boezems, Wegen, Kaden, Dammen, Duikers, Hoofden, Heulen en Bruggen, of zodanige andere werk en werktuigen te mogen beramen, ftellen, leggen, maken en desnoods veranderen, herftellen, herleggen, hermaken, als zij ten meesten nutte van deze Bedijking en Droogmaking van tijd tot tijd zullen goedvinden, mits niet contrarieerende aan den inhoud van het Reglement; mitsgaders, om, met concurentieen advies van de hoofdingelanden, te beramen, doen en .maken zodanige keu6 Ttta ren,

Sluiten