Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

516 » 0 V'

ren, ordonnantiën tot en op het ftuk.van de voorfz. t D'ikarie en Droogmarkerij cum annexn, en des noods dezelve keuren en ordonnantie.) zodanig te hermaaken t als zii zullen oordeelen te behooren, alsmede om over de onderhouding van dezelve keuren en ordonnantiën, met al het geen daar aan dependeerd, in de «aorta van al hetzelve , te ftellen zodanige ordres, als Dingrechten in Nieuwer-Amftel costumier mede brengen, des da door al hetgeen voorfz. is, Dijkgraaf en Heemwaden van Amftelland, mitsgaders Dijkgraaf en Heem«aden van Nieuwer-Amftel, en verder niemand, wie het ook zoude mogen wezen, eenige prejudicie of nadeel in zijn recht, d.reöi'e of intendence, werde loegebragt, en dit alles onder deze expresfe condiS da! 'voor dit oÈtroij jaarlijks voor ieder bedijkte en drooggemaakte mergen , ten Comptoire van Noord-Holland zal moeten worden betaald drie fchellingen , van twee grooten vlaams het ftuk, in te taan zeven jaaren na de voltrekking der voorfz. Dijkagie, en dat deze Droogmaakerij ook zal moeten •worden begonnen en voltrokken binnen den tijd van tien jaaren na de concesfie van liet oftroij, mitsgaders met de daad, en, zoo ras doenlijk, geexhibeerd en overgegeeven alle de lijsten en certificatien, hier voren cemeld,' en fpeeiaal op conditiën van het legeen der voorfz. vaart, ingevolge het reglement, en dat het verleende oaroij aan Gecommitteerde Raaden zal moeten worden geprefenteerd, om bij deze ven gevifiteerd, geïnterineerd en geregiftreerd te worden, alles op pcene van het effed van dit oöroij te verliepen, ; ■ En was het reglement, in het vorenftaan \tc oöroii vermeld, van den volgenden inhoud. De •ronden, volgens dit reglement, te bedijken .zullen bedraagen omtrent twee duizend negentig maden, of zeventien honderd een en veertig mergen, vier honderd roeden, met het Land dat nog verveend kan •worden; - ten oosten zal de Dijk gelegd worden op de Landen van den Amfteldijk, in diervoegen als iet convenabelfte zal gevonden worden; — ten weslen tegen den Bovenkerkerweg; — ten zuiden tegen en op den Tamerlaan of Nieuwendijk; - ten noorden langs het Loopveld, tot aan de Ringiloot; — alle de voorfz. Dijken , zoo breed , hoog, met zoo veel glootng en bermte, als het werk zal komen te vere-sfehen; — •het zal aan de Gecommitteerden van deze Droogmaa'kerïi vrij zijn, in de Bovenkerker Polder, op taaxatie -van het'Gerecht van Amftelveen, te mogen aanflaan zodanige gronden, landen, fpeeien en gebouwen, als zil tot de Dijken, Wegen en Vaarten nodig zullen oordeelen- — immediaat na het geobtineerde octroij zullen alle Landen en Gronden, nodig tot, als hier boven gezegd is, afgepaald en afgehaakt worden; -> aile Eigenaars van Gronden, Landen en Wateren, in deze Bedijkinge, zullen in deze Droogmaakerij moeen paricipeeren, doch niet minder dan met dertig -mergen, zijnde een kaveling; — die geene die min der hebben dan een kaveling, zullen mogen combi-neeren ■ — die geene die niet genegen zijn op dei: voet van dit reglement in de Droogmaakerij te participeeren, zullen gehouden zijn, hetzelve binnen viei maanden na dat de verkrijging van dit octroij bijpublique affiöie van billietten zal zijn bekend gemaakt, aan de Gecommitteerden te declareeren, en hunne Gronden, die zij in deze Bedijking hebben , te ver koopen» of wel aaiï de Bedijkeren af fe ftaan bi

... UHiXü'

BOV-

luxatie', doch alvorens gehoude"» zijn hunne agterallige lasten van verpondingen en molengeld tot den ijd van hunne afftand of verkooping te voldoen, op cene van paratelijk daarvoor te worden geëxecuteerd; — loch bij aldien eenige van de afgeftaane partijen meer nogten zijn bezwaard dan de waarde, zal dit meerlere door den ouden Eigenaar als een particuliere fchuid noeten worden voldaan; en zoo de oude Eigenaar der toe niet folvent mogt zijn, zal de fchuldeisfchér, iie eenig hijpotheek op die partij heeft, in zijne keu5e hebben, om in deze Droogmaakerij, op den voet /an dit reglement, deel te neemen, doch wegens zijn trijpotheek van deze Bedijking niets mogen vorderen boven de fomme, waarop hetzelve zal zijn getauxeerd ; — die geenen, die binnen den geftelden tijd verzuimd zullen hebben zich te declareeren, of zij mede in deze Droogmaakerij willen participeeren, zullen gehouden worden hunne Akkers, Waters en Gronden aan de gemeene Bedijkers te hebben afgeftaan en gecedeerd , zonder hier voor ooit iets te kunnen pretendeeren, ot eenig recht hier op te behouden, ten ware dezelve toekwamen aan uitlandigen of minderjaarigen ,ten reguarde van welken de penningen, waarop hunne partijen zijn eenuxeerd, gebragt zullen worden ter Secretarij van

Amfteiveen in confignatie; tot vervordering van

deze Droogmaakerij, zullen eerst gebruikt worden alle de gelden, die in kasfa zijn; de verdere nodige penningen zullen moeten worden opgebragt door ieder Eigenaar, pro rato vande margentalen, waarmede hij in deze Droogmaakerij participeerd of participeeren zal- — iemand der Geinteresfeerden in deze Droogmaakerij, binnen den tijd van drie maanden, na den dag van de betaaling van eenig fourmsfement gefteld , zijn quote niet voldoende , zal tot het doen van hetzelve paratelijk worden geëxecuteerd; doch zal aan de gebrekigen , die door onvermogen buiten ftaat zijn om het gerequireerde fournisfement te doen, worden gereftitueerd alle zodanige penningen, die na aftrek van de executiekosten zullen overfchieten; doch die geene die hun fournisfement of quote zullen komen te betaalen binnen zes weeken na den dag, tot eenig fournisfement gefteld, zullen hier voor gemeten de korting van vijf percent; — eer men zal gaan tot het uitmaalen van het water, zal al de visch, die in deze Bedijking zal z'jn, voor gemeene voordeele van de Droogmaakers worden verkogt of verpacht; — wanneer de wateren zullen zijn uitgemaalen , wetering en tochtilooten gegraaven, zullen de gronden afgemeeten, en in kavelingen van dertig mergens met flooten afgeftoken worden , of in kavels van zodanige grootte als convenabelst geoordeeld zal worden; — dsze kavels zullen door kundige lieden worden getauxeerd, cn de minderwaardige zullen van de meerderwaardige hun equivalent ontvangen, of bij pubiique opveilinge worden verkogt; — aangezien ten tijde van de uitmaalinge der wateren meer ilijtagie en reparatie zal zijn dan voor deze, aan de twee molens, ftaande op de landen langs den Amfteldijk, zoo lang die niet verveend zullen zijn , welke molens, nevens de fchuitfluizen, mede zullen blijven onder de directie van de Gecommitteerden zoo zullen nochtans de Eigenaars van de voorfz. Landen voor molengeld niet meer betaalen dan tegen vijf en twintig ftuivers per mergen; doch in cas van afbranding of vernieuwing derzelve molens, fluizen en bruggen, zoo aan den Amftel- als Veendijk, zullen

Sluiten