Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51* * O $

wövren; — dat ingevalle in het leggen van dén fteenen1 c «ree voorkomen mogten eenige huizen, welke onvermijdelijk waren te pasfeeren , de Magiftraat van 's Bosch 1 d-zeive bij tauxatie als voren mede zal mogen over- 1 treemcn, en de Eigenaars gehouden zijn die af te | ft3a„ . _ dat de Magiftraat over alle de loopen en uit- i wateringen, welke in den fteenen weg mogten voorko- < m»n ten haaren kosten zal moeten leggen en onderhouden bekwaame fteene bruggen en rioolen, zoo als zulks door die van de Leen- en Tolkamer, zoo dra de we* afgebakend is, gekeurd zal worden, zoo nochtans dat de bruggen, leggende over Rivieren en waarover de Heerbaane loopt, zullen blijven ten lasten van zodanige, als tot derzelver vernieuwing en onderhoud gehouden zijn, dewelke door die geene, het recht van fchouw en revifie-fchouw competeerende, tot het in ftaat brengen en houden van zodanige bruggen zullen worden geconftringeerd; — dat de fchouw en revifie-fchouw over den voorfz. fteenen weg zal blijven aan die geenen welke bevorens tot het voeren van dien gemachtigd zijn geweest; — dat het recht van pootcnen planten langs den fteenen weg zal blijven gereferveerd ten behoeven van die geene welke daartoe recht hebben, ongepitejudicieerd nochtans het ïecht van fchouw, om de Plantagie, welke nadeelig aan den weg zouden kunnen zijn, te doen ruimen ; —— dat van tijd tot tijd, ten minften op ieder diftantie van een half quartier uurs,den fteenen weg niet zal mogen worden afgegraven, maar open moeten blijven, om van het eene Dorp of Gehucht tot het andere, den fteenen weg dwars te kunnen pasfeeren; dat bij het

aankoopen van erven, tot den fteenen weg nodig, de Magiftraat van 's Bosch zal moeten zorgen dat geen prejudicie aan de chijnfen, 's Lands- en Dorpslasten worde toegebragt, en bij gevolg dezelve tot haare lasten neemen; —■ dat het maaken van den Heenweg, en het heften van het Barriergeld, zal moeten gefchieden bij pubiique befteedinge en verpachtinge respeftive ; — dat de Magiftraat van 's Bosch van hetzelve Barrierseld door haare fuccesfivo Rentmeesters zal moeten faaten doen een aparte rekening, zonder die penningen met haare verdere financie te mengen; — dat de Magiftraat van 's Bosch provifioneel op den voorfz. fteenwe, zai mogen ftellen de navolgende drie Barrières, als de eerfte voer of bij den ftokviseh , de tweede aan de hellebrug, en de derde voor Boxtel, het zij bij het afkomen van de Heide, voor den weg loopende na de.

watermolen, of wel aan de breukelfche brugge;

dat ingevalle de gemelde Magiftraat goedvonde den weg verder te continueeren, de Barrières zullen moeten worden gefteld op zodanige plaatfen als door de Leen- en Tolkamer, na verhoor van de RegeDten der Plaatfen, daarbij geinteresfeerd, zal worden uitgefproken zoo nochtans, dat ieder Barrière ten minden drie' quartier uurs van malkanderen geëloigneerd zal moeten zijn; of ten minften dat op een diftantie van drie uuren niet meer als vier ordinaire Barrier-gelden zullen mogen worden gevorderd, en dus aan de •yoorfz. Magiftraat vrij gelaaten, om in Heide, ofdaat het anderzints te pasfe komt, de Barrière tweemaal zoo verre te ftellen, en in dat geval een dubbel Bar

rieregeld te vorderen; dat die van de Magiftraa

van 's Bosch bij provifie zullen mogen doen vorderer dat Barrieregeld op den voet en volgens de lijste hierm gglgeude.; — dat* terwijl de voorfz. Magiftraat var

B O ti

\i Barrieregeld geen particulier voordeel" nioet trek-' .en maar hetzelve alleen moet dienen om te betaaen de onkosten van het onderhoud der wegen, de ineresfen van de capitaalen welke zullen moeten worden ■enegocieerd tot het aanleggen van den voorfz. weg, >n zoo doenlijk tot losfing van dezelve capitaalen, om iaarna de voorfz. Barriergelden zoo veel te vermindeen als immers mooglijk is, aan het oordeel van den Raad van Staaten zal worden gelaten, oi, en op weikei ivijze de voorfz. Barriergelden zullen moeten en kunïen worden verlaagd, of ook verhoogd, indien bevonden met worden dat dezelve, zoo als nu op de lijst zijn geconcipieerd, niet mogten toereikende zijn tot verval der noodzaaklijke hier voor geuoemde kosten, dat ten dien einde aan de Heeren derzelverGecommitteerden, jaarlijks gaande tot de verpachtinge der tienden binnen *s Bosch, zal worden geprefenteerd de rekeningwegens het rendement van het voorfz, Barrieregeld , en van de kosten van het onderhoud van den weg daar tegen, ten fine van examen, en dat op het rapport van dezelve Heeren de Raad van Staaten het voorfz. Barrieregeld zal continueeren , zodanig als in de lijst ftaat vermeld, of wel hetzelve verhoogen of verhagen, na dat dezelve zal oordeelen te behooren; — laatfteüjk, dat de Magiftraat van deze concesfie en octroij ten Comptoire van de Domeinen van Braband te 's Bosch zal betaalen een recognitie chijns, eerftelijk van zes gulden, in te gaan, als die van Boxtel verder wierd gecontinueerd., beide jaarlijks, om daarvan de behoorlijke verband-bneven telkens ten hunnen kosten ter Leen- en Tolkamer te doen pasfeeren , mitsgaders het te verwerven octroij aldaar , en ten Comptoirr der gemelde Domeinen laaten regiftreeren, binnen den tijd van twee maanden, op

poene van het effefit van dien te verliezen. Waar

agter was gevoegd een lijst en reglement, waarnaar en volgens hetwelke zal worden gevorderd Straat-ot Barrieregeld voor het gebruik van de fteene ftraat, loopende van buiten de Vuchterpoort tot Boxtel enverder^ behelzende de volgende Articulen:

Eerftelijk zal van iedere Boer- en andere kar, geen vrachtkarren zijnde, met één paard befpannen, aan ieder Barrière moeten worden betaald . • • • / *■ '

Voor ieder paard boven het gemelde eene . ' paard • • •

Ingevalle de ééne Barrière van de andere een diftantie van anderhalf uur mogt zijn,, alsdan alles dubbel.

De karren, komende van Heivoort, Cromvoort, Tilburg, en andere Dorpen naar 's Bosch, of van daar naar de voorfz. Plaatfen rijdende, doch Vucht niet pasfeerende, en op den fteenen weg komende of rijdende bij den ftokviseh , zullen betaalen voor ieder kar met een paard . • - : - : o En voor ieder paard boven het eene paard - ; - : 4 De voorfz. Boeren- en andere karren, geen vrachtkarren zijnde, terug keerende, en niet geladen zijnde met eenige koopmanfchappen of waaren, gedestineerd om te verkoopen of ■ te leveren, en dus niet meer geladen hebbende dan haar eigen confumtie, of geen meer koopmanfchappen of leverantiegoederen voerende als vijftig ponden gewigt, zuilen als* ^

Sluiten