Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOX.

dan van het Barriergeld vrij en exempt btii-

ven,

Gelijk ook van dit Straat- of Barriergeld vrij en-exempt zullen zijn de Boeren-en andere karren, geen vrachtkarren zijnde,welke ledig naar de Stad rijden, om hooi of iets anders te haaien, in welk geval zij alleen bij het terug keeren het voorfz. Straatof Barrieregeld zullen fchuldig zijn, met dien verftande, dat, met Mist- of Siraatflijk terug keerende, ook vrij zullen zijn.

De Ingezetenen van Boxtel, niet pasfeerende dc Barrière, aldaar bij het Dorp te ftellen , of niet gebruikende den ftraatweg, zullen van die Barrière tot Boxtel exempt zijn doch de verdere moeten betaalen. '

De Ingezetenen van Boxtel, pasfeerende de Barrière, bij het Dorp te ftellen, of ook den fteenen weg, tusfchen Boxtel en de Helfche Brug, zullen aan die van Boxtel vrij zijn, doch aan die aan de Helfche Bru°- te ftellen, moeten betaalen het dubbeld,° als hier voor is gereguleerd.

Vrachtkarren, geladen hebbende beneden de acht honderd ponden, en waarvan alzoo het recht van geleide aan den Brabandfchen Landtol niet verfchuldigd is, zullen volftaan met het betaalen van . . ƒ _ . _ ._

Vrachtkarren, boven de acht honderd tot twaalf honderd ponden geladen hebbende, en alzoo enkeld geleide verfchuldigd zijnde,zullen betaalen . , . ; _ • 2 - 8

■ Vrachtkarren, boven de twaalf honderd'ponden geladen hebbende, en alzoo dubbeld geleide verfchuldigd zijnde, zullen betaalen - • 4 • -

Alles met dien verftande dat de voorfz " ' karren niet meer als met één paard bcfpannen zullen mogen zijn, en dat voor ieder paard, het geen dezelve meerder gebruiken ais nog zullen moeten betaalen ' • t • 8

De Voerlieden, aan de Barrière komende zullen volftaan met het vertoonen van het tol' billiet het geen zij op het eerfte Comptoir van den Land-tol hebben ontvangen, 0m or> een voet als hier voor het Barrieregeld te be taaien, zonder dat het den Collecteur van het Barrieregeld gepermitteerd zal zijn de karren te doen ontlaaden of te laaten weegen

Alle zwaare vrachtkarren, ordinair 'laadende meer als duizend ponden , ledig in- of uitgaan de, zullen betaalen voor de kar enhetftel paard aan ieder Barrière . . . , .

En voor ieder paard , waarmede dezelve kar " ' 1 : " boven het ftelpaard befpannen is . . 0

Alle koetfen, karren, chaifen en andere voi " tures met één patra befpannen, zulien zonder onderfcheid of dezelve ledig zijn of Pasfagiers of Perfoonen op hebbende,, moeten betaalen aan ieder Barrière . ; .

■ Doch- komende van Heivoort,' Crom voort, "' 1: " ■Tilburg en andere Dorpen na 's Bosch, of vair

daar naar de voorfz. Dorpen rijdende, doch Wït ",et paifeerende' als Vora> maar de Alles boven de meerdere paarden als voren.

Dc

B9O X. 519

De Maastrichtfche Post-chaifên, koetien en herlijnen, het zij die met twee of meer paarden befpannen zijn, zullen moeten betaalen aan ieder Barrière. . . , . ; 2 * -

Een ieder van de Pasfagiers aan dè eerfte Barrière bij den ftokviseh , gelijk ook aan de vierde, indien de ftraatweg zoo veel verder gelegd wordt, telkens : j :'-

Alle andere Post-chaifen , buiten de Maas- ' ** trichtfche Posterijen, befpannen met twee paarden , aan ieder Barrière . . . »: 2: -

Alle voitures op vier wielen, befpannen met twee paarden, aan ieder Barrière . ; - 3 : -

En voorts van ieder paard boven de voorfz. twee paarden . . . -: - : 8

Een man te paard, te weeten, op een gezadeld paard, rijdende, zal aan ieder Barrière betaalen . . . _ ... g

Indien bevonden wordt dat er meer als de gerechtigheid - wordt gevorderd of ontvangen, zal de Pachter of Collecteur, zulks gedaan hebbende, ieder reis verbeuren eene boete van honderd gulden; — de Pachter van dit ftraargeld zal niemand daarvan vrij en exempt mogen laaten, noch de Magiftraat van 's Bosch niemand daar van mogen eximceren, op een boete van twintig gulden bij den Pachter, en van zes honderd gulden bij de Magiftraat te verbeuren , uitgenomen Heeren Gedeputeerden van H. Hoog Mog., en van H. Ed.Mog.de Heeren Raaden van Staaten, mitsgaders van de respective Collegien ter Admiraliteit, en de respective Commifen Generaal, als ook de Militie met haare bagagie, marcheerende met patent of ordre van H. Hoog Mog. of Ed. Mog.: wijders 's Lands materiaalei), vivres, artilierij en amunitien van oorlog, de laatfte als die voorzien zijn met vrijdom van H. Hoog Mog. of Ed. Mog.; alsmede de karren cn wagens, pasfeerende met materiaalei! tot het repareeren van de fteenen wegen nodig, en laatfteüjk die geene welke het recht van fchouwe of revilie-fchouwe over de voorfz. wegen hebben, doch zulks alleen wanneer zij deswegens fungeeren; -—■ alle differenten uit hoofde van dit reglement voortkomende, zoo wegens fraudes als anderzints, zullen bij Schepenen van 's Bosch, na mondeling verhoor van Partijen, de plano en zonder figuur van proces worden afgedaan; de boetens in dezen gemeld en geftatueerd, zullen zijn een derde ten behoeven van den Hoogfchout van 's Bosch, een derde ten behoeven van den Pachter of Collecteur, en het overige voor den Aanbrenger; — en laatftelijk dat het octroij, mitsgaders deze lijste en reglement zal gedrukt en gehouden moeten worden aan of in de huizen van ieder Barrière, en de Pachter of Collecteur gehouden, zijn de Voerlieden en Pasfagiers zulks requifeerende, het octroij en reglement te vertoonen, op pcene van anderzints van hun Barrïergeid verftoken te zijn. Bij contract tusfchen de Magi¬

ftraat van 's Bosch en de Regenten van Boxtel, op den n Meij 1741 gepasfeerd, had de Magiftraat zich verbonden om den ftraatweg, door haar aangelegd zullende worden , te maaken midden door het Dorp van Boxtel, ten harren kosten, waar tegen Regenten van Boxtel offereerden aan de voorfz. Magiftraat over te laaten het weggeld, het geen de Gemeente van Boxtel aldaar was hebbende volgens het octroij van den jaare 1732 aan haar verleend. Weik contract bij 11 Hoog Mog., bij Refolutie van den

»3

Sluiten