Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 BOX.

n Februarij 1742 00, is geapprobeerd. —' De Raad van Sraaten heeft op den 25 Maart 1747 (O gearrefteerd een nadere lijst en reglement nopens het voerfz. üarriergeld, van den volgenden inhoud:

Van iedere Boerc-kar, en anderen, geen vrachtkar zijnde, niet één paard befpannen, zal aan elke Barrière, zo wel aan die,welke bij den ftokviseh gefteld is, als aan alleanderen, moeten worden betaald . ƒ - ' 1 •'-

. En voor ieder paard, boven het ééne paard - : - : 0

De Boere- karren of andere geen vrachtkarren zijnde, terugkeerende, de Stad weder uitrijdende, en uitgeladen zijnde met eenige koopmanfchappen of waaren, gedestineerd om te verkoopen of te leveren, en dus niet meer geladen hebbende dan eigen confumtie, of geen meer koopmanfchappen of leverantie- goederen voerende als vijftig ponden gewigt, zullen alsdan volftaan met voor een kar met één paard befpannen, aan ieder Barrie te betalen - - '• 4

En voor ieder paard meer . . - : - : 2 Gelijk ook met deze betaling, invoegen als in het bovenftaande articul, zullen volftaan de Boeren- en andere karren, geen vrachtkarren zijnde; welke ledig naar de Stad rijden om hooij of iets anders te halen, te weeten de karren met een paard befpannen, met de betaling van • ► • - - : - ' 4 En voor ieder paard daarboven . - : -; 2 De Boerekarren-, en andere, geen vrachtkarren zijnde, die met mest, asfche, of ftraatflijk geladen, uit de Stad te rug komen, zullen aan ieder Barrière voor een kar met één Paard befpannen, betalen , • « : - : 8 En voor ieder paard daarenboven . - : • : 4 Doch word wel expresfelijk verftaan, dat hier onder niet begreepen zijn karren, het zij groot of klein, waarmede mest uit de boeren ftallen op hunne Landen word gereden, fchoon die een of meer Barrières kwamen te pasfeeren.

Door Boeren- en andere karren worden verftaan zodan'ge, welke de Huislieden of andere Perfoonen, woonen de ten platten Lande, toebehooren, en voor hunne reke ning naar de Stad rijden of te rug komen en voor vrachtkarren, die, welke koopmanfchappen voor zich of anderen vervoeren.

De ingezetenen, van Boxtel, niet pasfeerende de Barrière , aldaar bij het Dorp gefteld, of niet gebruikend) de fteene ftraten, zullen van de Barrière te Boxtel ex ejnpt z'jn, ^och ^e andere moeten betalen.

De ingezeetenen pasfeerende de Barrière bij het Dort; gefteld, of ook de fteenftraat tusfchen Boxtel, en d< Helfe Brugge, zullen aan die van Boxtel vrij zijn, doel aan de Barrière bij de Halfe Brugge moeten betalen hc dubbeld van het hier voor gereguleerde,

.Vrachtkarren, geiaaden hebbende beneden de acht honderd ponden, zullen aan ieder Barrière moeten betalen . ■ ƒ- : 2 :

Bo

ia) Groot Placaatboek 7. d. bladz, 1083. t gó ibid. bladz. 1091,

BOX.

Boven de acht hondert tot twaalf hondert ponden geladen hebbende, zullen betalen ƒ - : 2 : 5

Boven de twaalf hondert ponden geladen hebbende - . • • - : 4 : -

Twee duizend ponden en daarenboven geladen hebbende . • ~: 5 ; *

Alles met dien verftande, dat de voorfz. karren niet meer als met één paard befpannen zullen mogen zijn, cn dat voor ieder paard, het geen dezelve meer gebruiken, als nog zullen betalen • • • • * • 1 '

De Voerlieden, aan de Barrière komende, zullen ten opzichte van de karren, geladen hebbende beneden agt hondert ponden en twaalf hondert ponden, tot bewijs dat hunne lading niet meer aan gewigt uitlevert moeten vertoonen het tolbilliet, het geen zij op het eerfte Comptoir van den landtol hebben geligt, om op den vooriz. voet het Barrieregeld te betalen.

Doch ten reguarde van de vrachtkarren , welke meerder gewicht geladen hebben als twaalf hondert ponden , zullen de Voerlieden naar hun beste kennis cn weetenfehap het gewicht aan de Barrières moeten verklaren, en dan mede op den voorfz. voet het Barrieregeld betalen en zal het voorn, gewigt niet alleen gereekendworden van de goederen en waaren, maar ook van da emballage , maar niet van de Perfoonen cn Pasfagiers;.

Ingevalle de Voerman de aangeeving niet oprechtelijk doet" en na dato daarvan kon overtuigd worden, zal hM verbeuren een boete van vijf en twintig gulden, een derde ten behoeve van den Hoogfchout, een derde ten behoeven van den Pachter of Colleaeur, en een derde voor den Aanbrenger, zo nochtans dat de mindere aangeeving, geen hondert ponden uitleverende, de Voerman- daarover niet zal mogen worden agterhaald, of deswegéns boete zal hebben verbeurd.

En zal liet in geene van de bovenftaande gevallen aan den Pachter of Colleaeur van het Barrieregeld gepermitteerd zijn de karren te doen ontladen of laten weegen.

Alle zware vrachtkarren , ordinair meer ladende dan 'duizend ponden, leedig in en uitgaande, zullen betalen voor de kar en ftelpaard

aan ieder Barrière - -

En voor ieder paard, waar mede dezelve ' kar boven het ftelpaard befpannen is . _ - : - : 8 Alle koetskarren, chaifen, en verdere voitures, op twee wielen, geen Postchaifen zijnde , met één paard befpannen, zullen zonder on- ■ , derfcheid of dezelve ledig zijn of Pasfagiers of \ andere Perfoonen op hebben, moeten betaicn

aan ieder Barrière . . . • • . - : 1 ! En met meer dan één paard befpannen zijn- ' . de, voor ieder paard daar en boven nog - : - : 5

De Maarftrichtfche Post-chaifen, koetfen - en herlijnen, het zij die met twee of meer ' paarden befpannen zijn, zullen moeten betalen

aan ieder Barrière . - •* 2:-

Alle andere Post- chaifen.buiten de Maastrichtfche Posterij, aan ieder Barrière . - : 2 :-

Alle voitures op vier wielen, befpannen met een of twee paarden, aan ieder Barrière . - : 3 • Voor ieder paard boven de .voorfz. twee >

FEenman te paard fal aan ieder Barrière betalen -: ^

Sluiten