is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r, xt GEN. 86 GEN.

fipneraal en van de Generaals zullen genomen worden uit het ge« vervolgens worden gegeven door den Gemem en ™n,e^e gelijk alle andere wachten, zonder dat Chef, na voorgaande communicatie met den eer.ten ^1 daartoe zullen mogen affecteeren hunne ondetheb. Generaal van den Staat m een vereenigd Lege, en zijJ31^ ^ n en°deze,vc daar door verfchoonen iice ver/a, zo de eerfte Generaal van den Staat het bende^f1™.^^n dje uitz0ndering alleen, dat Leger en Chef commandeerten met ^« vanftdQe. van de Collonel Generaal van de ZvvitferS

Heeren Gedeputeerden te Velde. - f« 'aten aiko_ e j c £ uit de Zwitferfche Regimenten;

pen van het lourageeren, direct ot indirect zaï v &^ Generaals zullen geen fterker wacht mogen

lens den Articulbrief ^al^S^^ hebbe„ f^Znc Quart>ercSn dan de wacht die hun den; — niemand buiten den commandeerenaui _w ,-m toekomt, veel min eenige Militie doen

neraal, en bijzonder niet de Adjudanten geans SIS e" de linie, tot fecutiteit van hunne

fen, Fouriers of andere Bedienden van de GeneMU camp*aen i ou.t n , ^ ^ m

Perfoonen, zullen zich het uitfchnjven van foweg 'tSSende linie. ten ware de Generaal en

onderwinden , in hoe f^«*™«* g^SE?, fflPÏE gcèïvoncl, om redenen rakende den dienst ;

demogen zijn; maar een ieder, *°?.d« de Generaals zullen moeten iogeeren zo nabij

zal doen fourageèren op dezelve tijd en wijze i Tro,,ppss dat zij op de minfte alarm, aanftonds

de Regimenten, waarbij of omtrent gJ ««n P°g0^£; J^efhSfd derzelve kunnen zijn, en als'er geen op arbitrale correctie; geen open Steden • ^pen. gnra^nooi hatf ^ uur

/erken, Kloosters of H^*^»g£ gaïns"an V?S daar de Generaals refpeaivelijk

geerd worden, anders dan c> fpeciaale orare v™" b fa , , £ Ue„ dezeiven moeten campeeren

Generaal, het Leger commandecr-nde, en na da. a.vo nun pusti-o Brigadiers of mindere Offi<

rens dc quantiteit der fouragie dar.r in opge- op hun. post _r gee™g Qf Mnuren>

nome, en een verdeeling daarvan door den cjamej u^..i rno^e , dfi T iedf ,

meester Generaal gemaakt zal zijn 5 op Jojdfo^ te" " hun post Top verbeurte van drie maanden van alle lasten van de Ruiters, Dragondwa en Soldaten ,, en op op hunpos »b°P ; rQOne traaemcnteU, ten lasten pcene van casfatie ten lasten van de Officieren, die gewoone en 1 mh c 6 mé Officieren,

zulks zullen gedaan of gedoogd hebben ; - op genj- va., de Generaal coima. ke pcene word aan de Fouragiers vemoden te ^omej d;ejn d tjn_het vo van de Generaalszul-

binnen de Dorpen wanneer in het \eld getouiagpera v,o l , dittamie door den Ouartiermeestet

word; - de Ruiters, Dragonders en Soldaten, uit- len.1 nnen de^00'J" öl^dPD ^raMkt>-ZMdcr dat de gaande om ftroo, zuilendoor Officieren gecomman- Genera a var, hetr^^^ ^ aandeerd en door Escortes gedakt worden, op gf^ew.j- Generaals z>ch daai 0 /er aan £n Quar.

ze als de Fourageur*; wel>e Offleww'gullen zorge gj^°|3 SS o?™gweifn Qwrü««*a dragen, zo in de Dorpen als daarbuiten, dat* SÏÏ?£iS^een behoorlijk Quartier te hebben, woonders der Huizen en Schuuren, wanneer die bij de «. ar meen ^n vertoonen aau den eerften

hand zijn, zelve het ftroo brengen buitSfi de deur, zon gjy^J^J aan welke gelast word

der toe te laten, dat de Ruiter*, Dragonders ofSolda- Generaal van den^aat 3puteerden te Velde,

ten zich in dat geval Meerters nmen1 van zodamg. J^-^^gJ^g Generaal te handhaven in de uitHuizen en Schuuren, of de Daken befchadigen. veel den Quakerme ster ^ ^

min dat dezelve, onder voorwendzel van ft 00, o d°™™e tegep aHen en een ieder wie het zoude brandhout te halen, e Hunnen Schuuren plu. eren de-ze h amohet voornaarnfte overleg van de of afbreeken, het zij dat de Bewooncrs die v-ilaaun mo ,en', yan den Generaal,

hebben of niet, alles op pcene als boven ; - dez-ve woptw z J commande8ren, cn van de ordre en l\raffen zullen plaats hebben , wanneer de d ej het L. er en - ingevolge derzelver

Schuuren en Huizen na den oogst gefourageed wor £uf ieTB ée« vereenigd Leger zal de eerfte den; met dien verftande nochtans, dat de Officieren ~ct^' d ^ ind^dc Generaal en Chef ais het noodig is zullen condemnecren eenige wem ge Generaal van ga^twt muj ^ n

Manfchap, om de fouragie ,e helpen afladen, en buiten in dmnst van Enge gjU ' en »/« ^ t

de deur brengen, mits zorge dragende, dat geen des. aan al e c e gnberaiie ^ y _ ^ ^ ^

ordres door dezelve worden gepleegd, op pcane van M jfer f" geuten , n ^ de Gene.

daar voor te verantwoorden; niemaed zal mogen ^aal janden 6uat g doorgaans

fourageèren buiten ^B^W^SHSS? dat vaTde LtS'S Generaals niet dan in importanhet Leger fourageert, op doodftraf; zu»ended"«n de_ JJ'Wegenheden, en dat van dc Generaal Majors zeer vier voorgaandearticulen ten minften alle twee _maan- gelegen 1, krijgsoperatie.-,; de Ge-

den in het Leger gepubliceerd worden, met last aan zelden vra j^. gcd tserden te vel.

den Provoost^Generaal van het Leger >n het ponder J^J en c le's van de mindere Generaals ingenoteletten op de nakoming van deze,ve, en de Overtree- de, aJ ^ zullen daarover afzonderlijk delibedersop ftaande voet te doen executce «»i-d« Seren.cn het befluit geheim houden tot de uitvoering

ren Gedeputeerden te Velde, en^ de Veldmaarlchalk reeren' ^ d d „ | dat in een verecnigd Leger van de Trouppes van den Staat, of >n deszelfs aofentie we . «ngcgondero z ^ ^ dQ m

de eerfte Generaal van dezelve Trouppes in eer. v.ree. ae ee. te Ve Engeland is, en vice verja zal

nigd Leger, zullen een Vaandel op de wacht hebben Chef in d.e. stJ^.g^11 als'voren; _ {m de

, insgelijks gal een Generaal, een Leger apart «JgJ^"^ Generaal en Chef cn van de Heeren

TS^^^^t^i SSpSr^, W va» <«