Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ A „ AAM, HAN.

Stenden des Heiligen Rijks tot nog toe ^fgpft ^^K&^OT ten onderhouden, al, dat ook^ ^ij eu onverhinderd mogen gebruiken en daar in

totnogtoe inde Keizerlijke M'jefteiu, en de ^ hun nooddraft verriduen en repareeren, doch dat meRijks fchut, fcherm, yerwantenis en ew°"z»*™ f^'g mand van hen eeuig geweld gebruike, maar het geen hij ook hier ^^ÖtóSEt nodS heeft zich verfchaiTen en dankbaarlijk betalen; $ een ieder Stad die eene m dde ba e Oveugheid J^tt , oe t Geünieerde Onderdanen alomrne m de Lanzelve wat recht is, ieder tijd lijs ten en mede m»g dezer Unie hw Burgerrecht gegund, ook

ve verwachten zal, en insgelijks die fam^ke ^^1S™ de erffenisfen waar toe hij bevoegd is, omwijgerlijk gehunne Allirritièn, Rechten, Statuten, Ordonnantiën en ™.™™^rS,rrf^' tot Nachtfches of Erve dea Kdenisfen, in hun geheel en volle waarde, onveranderd ^^"f1 , gelijk zulks aan eiken

5. onverzwakt zullen .behouden , ^S^^^e&U l

dens het tegenwoordige verdrag; v-^ *aJu*%' fcheid der Relide, zo die in het Heilige Rijk gereci-

len deze Articulen «ouwelijk en oprechtelijk• ontohoutei fche d der RcUg e , zo ^ een ieder zich a„der-

*n meteede bevestigen; de Heeren Staten Generaal ^^ge^" ' en m de Statuten der Plaats

zullen deze Unie den gemeenen weezen der^vereemgden ^^^^«S^^etoonen; niemand van

ten besten beftuuren, doch zo dat m alles wat voorgeno- ^^Pf^^""^ des anders confent en wille men zal worden, een iegelijk deel de vrije ftemme zal ^ ^^S^1 ^, Vergelijken of verdragen, of anhebben te geeven, ten welken einde dan alle tijd. van we- ^ Js%^^4! dat del anderen tot nadeel en fcha,gen de Oosterfche Hanzeefteden eenige in den Hage; ofJUfc Jf2"1^^1^"^, maar Yeel meer daar heen trachdere Plaatfen, daar de Heeren M^»***^^ ten SdfVreede in het gemeen gehouden, en der, gaderen, mede zullen mogen zijn bij den raadflagen, die ten, dat de vreeoe * Onderdanen, Sche-

deze Unie en wat daarvan dependeert, aangaan; en zullen ^^&^^'0„mwcie Van bezwaarnisfen bevrijd de Heeren Staten Generaal eenige: moger, ftellen en com- ^^^"^^"Vorige Vrijheden en Previlegien mitteerentotLubek, of daar de °~l«^15|^eh^ Sên"hinderd belangen moge; - daar ook een zal vereisfchen, waar mede de raadsoefluiten des te beeter zeeicei^en d* tegendeel zoUde gemaakt

gecommuniceerd, en het geen verder te effeftueeren 100- Vreede otJuuma >»« S gemeenen raad en be-

dig is mag genomen worden; -- de Vereenigde zullen worden zal^zulks^ getefM j duuren x

hunne contributiën, waartoe dezelven verplicht zjn en S believinge verder gecontinueerd

zo veel daarvan tot ieder tijd voor goed aangezien zal wor- jare.., en op ge derzelven, en wat daar-

den, op hun eigen onkosten aan Geld, Schepen eu Volk, ™dj« aar va^ g^ ^ Vereenigde ftaande de te paarden te voet, met alle toebehooren, in goede be- ^ «pendeert, leman derzelve, te water

teidfchap en ordeninge houden, en daar mede ter plaatfe verbindtms, of ook na »e ^ bezwaard worden, daar zulks van nooden en beftemd werd, zich laten vinden, of te: lande, zoude aa g£trougelijk dan in bijzondere fchriften de namen yan de veree- ™ » *e «nJ J eil indien eenige Poten-

«igde Hanzeefteden, en derzelver contributiën en aanfla- we' MgJ^TiLdiïSm deze vereeniging begeeren gen zijn vervat en uitgedrukt; even verre nu bi den atenr,Landen ot r'eedelijke conditien daar toe ont¬

kenen zo die Commercie en Schipvaart behmderd, tegen « tornen, zuuen zij op Se voorfz. Previlegien en Verdragen handelt na voorgaande vangen woiden.

goede en vriendelijke aanzoekinge niet te wederhouden HANDMOLENS. Tegen het gebruik van Kandmo lijn, wat recht, redenen billijkheid vereischt zal men ^^Jf^^^^, defenfive daartegen met macht procedeeren, gelijk men lens. z-ie op net

Zich deswegens yoor hen vereenigen werd waar mede je HANDWERKEN. Onder wiens Jurisdictie de Hand-

halve vermit, verdurven of in andere weegen befchadigd floten te Muntte, t- enen oe s^te tïrdenV, zo zal dezelve tot weeringe en onjstinge van de ^^^^^0 mefaie derzelver aangetogen bezwaarnisfen en reparatie van de fchade, fpoe- is en Landfchappen, in het ftuk van

digf en getrouwe bijftand gefchieden; - en daar he als Burgeren, Inwooneft ^StfxZ^a, Pvijken en LanJan tot de Wapens komen zoude, zul en de vereenigde dej^jff'S^s^^^ deze,ve rtóhien' We inwoonende Burgeren en Aangchongen, zo rijg - fS^S*^SSS£ e.i Previlegien, welken door dat als zeevarend Volk , zo het de wederpart, dient, b ver- ^fy^^^i^^ dezen geaccordeerd moglies van lijf eu goed afvorderen, ook gelijker geftalt met irattaat zijn ge?vsu , , Onderdanen en

geftaden,3dnt derzelver wederpartijen uit hunne geden en ^^^^^^^aZ^ reciproqueGebieden, Geld, Volk Schepen, Ammunmen .Wapenen J^^J^^f^ van de Vereenigde NeVivres of dergelijke Goeden toegezonden of gevolgd g ^^^nieten, alle en dezelve Rechten, Vrijworden, maar zulks bi lijfftraffen verbieden, en ook zo derlandeiiiz m eny:uw > CapittÖaten, zo

veel mooglijk verhinderen, dat het van andere oorden met ^f^f^lf ^^Tól HoofdTof Zeelieden

gfchiedel bijaldien ook bij die wederpartij der 0Ver het: ftelle . van CuiixUs , ^

Geünieerde Onderdanen, Perfoonen, Schepen, Goede- van Spanjcn, en elders aaar ^ -ren, en uitftaande fchuldc in zijne Landen wierden gearre- .

JT-eerd, of in de Zee aangehouden, weggenomen en prijs ^_ . .

gemaakt, zal in der Geünieerde Landen, Steden en Ge- Placaatboek I d. ?0b 70.

bieden desgebjks ook gefchieden, en daar tegen een 1* *>wx iiacaaiow» >

Sluiten