is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

456 «f*!*

fijk in Perfoon zullen zijn gedagvaard ,■ en dat, ingeval zulks niet mogt zijn gedaan, de goederen met zodanige verzweegen hijpotheeken zullen blijven bezwaard, en dan de Geinteresfeerden de vrijheid wierd gelaten, om die daar voor insgelijks uit te winnen en te doen verkopen.

En hebben Hoogstdezelve bij Publicatie van den

45 December 1760 («) verklaard en geftatueerd: Dat de Eigenaars der Capitalen, voor welke eenige Schepen, Schuiten of Vaartuigen zijn gehypothekeerd, ingeval van aanhaling en verbeurdverklaring van dezelve, wegens begane fraude van de gemeene middelen van confuratie, op het .provenu van zodanige Schepen, Schuiten ofVaartuigen zijn geprefereerd; ——- doch dat, tot voorkoming van alle fimftre en verkeerde praftij.ten, die in bet opfekveten van gelden op Schepen, Schuiten of Vaar-

tui-

':j __ '

Nederl. Jaarboeken, 17Ö1. bladz.46.

H IJ R

tuigen zouden kunne» worden gep'.eegd, ingeval van koping van eenige verbeurdverklaarde en gehypothekeerde Schepen, Schuiten of Vaartuigen , de Schippers van dezelven , boven en behalven de boeten en pcenen , in welken zij volgens de Placaten en Ordonnantiën moeten worden gecondemneerd, nog gecondemneerd zullen moe-* ten worden in de betaling van de volle fomme , waar voor zodanige Schepen , Schuiten of Vaartuigen zullen zijn verkocht, te weeten, indien het rendement minder, of maar evenzoveel, mogt bedragen, als het daar op gefchoten capitaal, doch ingeval het provenue van de voorfz. Vaartuigen meer , dan het daar op gefchoten capitaal, mogt komen te reiideeren, zal zodanige Schipper nog daarenboven moeten worden gecondemneerd in het montant van het voorfz. opgefchoten capitaal.

HIJPOTHEEKEN binnen. Hulst. Zie hier voor op het woord Huist,

J-

J A A.

IaAR. De Heeren Staten van Holland hebben bij dè politique Ordonnantie van den 1 April j580 («) Art. 4 geordonneerd: Dat terftond na de verkondiging derzelve ?n den Lande van Holland en Westvriesland , noch bij den Hove Provinciaal, noch in eenige Steden , Dorpen of wettelijke Collegien , noch bij eenige Ingezeetenen van denzelven Lande, in de computatie en bekeeringe van den beginne en het einde van het Jaar, geene andere' ftijle of manier van fchrijven zal worden gebruwt, dan die men houd voor de gemeene, te weeten, dat alomrne en bij een iegelijk het begin van de Jaren genomen en geteekend zal worden den eerften dag der maand van Januari], zonder dat die van den voorfz. Rade, of die van den gevolge van den Hove , noch eenige Regeerders van Steden of Dorpen, of Collegien eenige andere ftijle of maniere zullen mogen gebruiken; verbiedende overzulks uitdrukkelijk aan alle Officieren , Griffiers Secretarisfen, en in het algemeen, allen Onderzaten van den voorfz. Lande , in hunne openbare aften , gerechtelijke brieven eu inftrumenten, noch in hunne registers of prothocollen anders te doen of te laten gefchieden op poene van privatie of fufpenfie van hunne (laten 'en bedieningen , of andere arbitrale correftie, naar exigentie van zaken.

JAARMARKT te Goes. Zie hier voor op het woord

JAAR-

J A A. JAC.

JAARMARKT in 's Gravenhage. Zie hier voor op het woord Gravenhage.

JAARMARKT te Puttershoek. Zie hier na op het

woord Puttershoek.

TACHT. Tot dit onderwerp behoord mede het geetï reeds gemeld is op het woord Houtvesterij.

Hun Ed. Groot Mog. hebben bij Refolutie van den 31 Augustus 1/03 f» goedgevonden en verftaan , dat niemand, van welke ftaat, qualiteit of conditie hl] zij, geene uitgezonderd het zij Edel of Onedel, m het navolgende Diftrift of Limiten op Haas zal mogen jagen, of op Hoen te vliegen, of met hunne Honden in dat Diftrift te gaan, ten zij met fpeciaal confent van Hun Ed Groot Mog., zullende het voorfz. Diftrift ot Limiten beginnen op de Kruisweg op deu hoek van de wooning genaamd Kruisbroek, ftaande ten Noorden de Naaldwijk*»* Broekwtg, en van daar Noord aan tot in endoor het Dorp van N-aldwijk, blijvende de Herberg van de Valk, met alle de Huizen als anders, ten Westen van de ftraat buiten dat Diftrift, doch al het geen ten Oosten de ftraat ftaat daar in begreepen; voorts den weg langs over de Naaldwijker Geeften, tot aan den Agterweg of Zwarten Dijk, zo als die nu legt, tot over de Gantelbrugge„ en zo voorts tot op de Monfterfche Kruisweg, daar men van Monfter naar de Poeldijk rijd, en zo Oost aan ove-

ce

(a) Groot Placaatboek 1 d. eoi. 330.

(a) Groot Placaatboek 5 d. bladz. 779.