is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«8 IAC-

Of«<ncommotord, m..t du ook tolft wnM* doot B

*Z? het Hoefijzer, en Jan Koeij, en zo tot «1 de Zee, I en langs dezelve tot in cie Maze, en langs de Maze tot Ma skndflius , en van daar langs de Gaag, die door Sand en Schiplui loopt, tot Delft, en van de Stad «elft l-nea de Ilaagfche Vaart door den Haag, en van f Si 1 ngf den Zuidhoudfchen weg, tot het voorfz Huis i «PeS, niemand, van welke-ftaat, qualiteit of conditie h zij, geene uitgezonderd, hij zi] dan Edel of Onedel za mogen op Haas of Konijn, of eenig ander ] Wild agen of hoenvliegen, noch met zijne Honden in ^DJine.?! Wildernisfen of in het Veld, binnen de voorfz. Lietengaan, binnen den tijd van vijfjaren eerstkomende? n te gaan met den dag van de Publicatie dezer , ' op poene dat de geene, die contrarie bevonden word te doen zo dezelve tot de Jacht mogte zijn gequalificeerd, vervallen zal voor de eerfte reize in een boete van vijfIn twh tig gulden , voor de tweede reize vijftig gulden, en voo deg derde'reize hondert gulden, en in het dubheld van de voorfz. boeten, zo. dezelve tot de Jachtongequalificeerd mogte zijn; boven en behalven een boete fan viif en-twinti! gulden op ieder gevangen ftu . Wild, üllfflbzo vlrre iemand, van welke qualiteit hij zii bevonden word een Haas of meer gevangen te heb» Un af Hoen gevlogen, zai, boven de pcenen hiervoor verlmlï voor de eerfte reizè het veld verboden worden voor een rij van drie Jaren , voor de tweede reize ten eeuwigen dage, en tot meerder reize bevonden zijnde, •arSiik geftraft worden, ter judicature van MeesterSenvan6 Holland en Westvriesland; hier van nochtans Kzonderd die geenen, welke confent tot de Jacht binnen d voorfz. Limiten zullen hebben verkreegen mits dezelve zich voorts in alle andere deelen prec.felijk reguleeren naar de Placaten en Ordonnantiën op het ftuk I n de Tacht in deze Provincie , en dat wijders geene Oneequalificeerden of Bedienden van Gequalificeerden ffi mogen "peuren of zoeken naar Wi d, op een boe

te van vijftig gulden telken reize; dat voortaan n,e-

Va mer roers busfen of bogen binnen de voorfz. LnniS t ee ige rijd zafmogen gaan, of eenige ftrikken zetten of ftellfn, noch rennetjes, die men in de paden hangt onder voorwendzel van daar mede Snippen te vangen, of anderenetten, en bijzonder ook niet in het Koorn, Rogge of eeni" ande1 Gewas, als mede op paden, wegen, hekfte„ dammen, of daaromtrent; op verbeurte van de roers, husfen en bogen, of netten, die hun met de daad zullen wo der afgenomen, en daarenboven van vijf-en-twinti"Sen, gelijk mede voor elke ftrik, en daarenboven voorelke Haaskonijn, Patrijs, Faifant of ander Wild C nen bevinden zal gefchoten, met ftrikken , netten of fndèrzints gevangen te zijn, de eerfte reize vijfen-tw.ntig gulden d "tweede reize vijftig gulden, en de derde reize tonder viif-en-twintig gulden, en arbitrale correftie ter SaSe v^nXsterknaptn; blijvende voorts het ftellen Jan Xwen en wargarens, als mede het leggen met net-

(>> Nederl, Jaarboeken, i?57- bladz.526.

JAC.

n op Leeuwrik, Vink, Spreeuw, Plevier of dergelijk leiu gevogelte, binnen de voorfz. Limiten, zonder voorbande permisfie vau den Houtvester-Generaal over Hol. uden Westvriesland, aan ieder verboden- WelkePubliitie op den 11 Tulij 1777 O) is gerenoveerd. De Heerën Staten van Zeeland hebben bij Placaat van en 5 December 1623 W geordonneerd en geftatueerd: )at niemand, zo Krijgsvolk en Soldaten, als anders, zal ween jagen en vliegen, fpannen of anderzints vangen of reiken eenig Wild , noch insgelijks mogen gaan agter .and, met roers of piftoletten, noch ook: in eenige Visherilen of Wateringen, Grachten, Ambachtsheeren of articuliere Perfoonen toebehoorende, binnen s Lands te ■isfehen of fteeken met eenige inftrumenten daar zij geen -erechtigheid hebben, alles op verbeurte van de roers en mftoletten, en tien Keizers guldens voor de eerfte reize; ,oor de tweede reize op verbeurte als voren, en een e van twintig gelijke gulden , en de derde reize op verbeurte als voren , en de boete van dertig gulden, en rbS correftie, uitgenomen die voorfz. Ambac tsheeren, en die gelijk recht door gunfte, temporede of van afficiewezen genietende zijn; welke zodanig recht genieemie, men verftaat alleen voor hun tafel, bij,hun eigen broodknechten te mogen jagen, zonder aan iemand an, ders commisfie te mogen geven om te jagen of visfehen, op verbeurte en boeten als voren; dat geen

Ambachtsheeren of hunne Gecommitteerden veel min anderen, zullen vermogen te jagen, vliegen, fpannen en anderzints vangen of krenken , of te doen vangen eenig Wild ten tijde als het zaad leggende is , en geduurende het zaad, te weeten van half Februarij tot St.Jacobsdag daar na, maar zullen hunne Honden moeten blokken, met een bout van drie voeten lang , en zodanig dat zi, geen fchade doen kunnen aan eenig wild; op poene van frbitrale correftie, ter parate executie , en daarenboven van gefufpendeerd te worden van te mogen jagen of vliegen in vier Jaren daar naast volgende, op een boete var* viiftig gulden, telken reize te verbeuren; —— dat de voorfz. Ambachtsheeren, hunne Gecommitteerden or anderen geen gefpannen zullen mogen maken , of te famen jagen met geleende of geraapte Honden op gelijke boeten als voren, dan binnen hunne Ambachtsheerlijkheden, cn niet verder; dat de voorfz. Ambachtsheeren, noch hunne Commifen of anderen, het recht of confen hebbende als voren , hun recht van jagen, vnëgen , fpannen en anderzints zullen mogen verpachten , verkoopen of overzetten aan eenige Duinmeie S of andere Mechanique, als Leveraars , Koopers „ 'verkoopers van eenig Wild , Pasteibakkers ,. Ta vermen of dergelijken , aan wien het veld verboden wierd , op gelijke poenen als voren voor den Ambachtsheeren, hunne Comnfifen, en andere het voorfz. recht of confent hebbendé; en voor de voorfz. Mechanique die hetzelve zullen aanneemen, op poene van arbitrale correftie; _ dat niemand, het zij Pasteibakkers, Tavemiers, Cabarettiers of anderen, geen recht of confent hebbende SsVoren, zal mogen verkopen of bruten her Land voo ren eenig Wild, dan Duinmeijers of Pachters van de Duinen m Waranden, of de geene die zal doen blijken vande Duinmeijers of Pachters van de Duinen gekocht^

Ca) Nederl. Jaarboeken, 1777. bladz. 800* (i) Groot Placaatboek j d.col. 135^